آخرين وضعيت طرحها و لوايح تقديمي به مجلس در دوره دهم

رديف

ثبت

عنوان

‌چاپ

‌اعلام‌ وصول

كميسيون

نحوه رسيدگي

آخرين وضعيت

مرحله رسيدگي

ملاحظات

1          

1

لايحه الحاق يك تبصره به ماده (10) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) –مصوب 1379

8

دوره نهم

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

اعاده‌شده

ارجاع: 31/3/1395

2          

2

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق همبستگي اسلامي براي توسعه

9

دوره نهم

اقتصادي

يك‌شوري

مسترد

 

 

3          

3

طرح حمايت از تأسيس و تقويت مؤسسات و مراكز آموزش عالي غيردولتي

10

دوره نهم

آموزش

يك‌شوري

كميسيون

اعاده‌شده

ارجاع: 31/3/1395

4          

4

طرح تقويت مرزباني جمهوري اسلامي ايران

11

دوره نهم

امنيت

يك‌شوري

كميسيون

اعاده‌شده

ارجاع: 31/3/1395

5          

5

طرح استفساريه ماده (113) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386

12

دوره نهم

مشترك

 

 

 

اعاده‌شده

 

6          

6

طرح دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي

13-

417

دوره نهم

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

اعاده‌شده

ارجاع: 24/11/1395

جهت بررسي مجدد به كميسيون ارجاع شد.

7          

7

طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار

14-

437

دوره نهم

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

اعاده‌شده

ارجاع از جلسه علني: 22/12/1395

8          

8

طرح اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 1385

15

دوره نهم

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

اعاده‌شده

ارجاع: 31/3/1395

9          

9

طرح الحاق يك تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

16

دوره نهم

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

اعاده‌شده

ارجاع: 31/3/1395

10      

10

لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و. جوانان

17

دوره نهم

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

اعاده‌شده

ارجاع: 31/3/1395

11      

11

طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل

18

دوره نهم

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

اعاده‌شده

ارجاع: 31/3/1395

12      

12

طرح استفساريه تبصره (2) ماده‌واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

19

دوره نهم

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

اعاده‌شده

ارجاع: 31/3/1395

13      

13

طرح حمايت از مديريت، احداث، تجهيز و نوسازي مساجد و نمازخانه‌هاي كشور

20

دوره نهم

فرهنگي

يك‌شوري

كميسيون

اعاده‌شده

ارجاع: 31/3/1395

14      

14

طرح تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

21

دوره نهم

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

اعاده‌شده

ارجاع: 31/3/1395

15      

15

طرح بازنشسته كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مي‌نمايند

22-

324

دوره نهم

بهداشت

يك‌شوري

آماده طرح

اعاده‌شده

ارجاع: 31/3/1395

(اين طرح به‌دليل جايگزيني به‌عنوان بند (ب) ماده الحاقي (44) لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور موقتاً از دستور هفنگي خارج شد.)

16      

16

لايحه تجارت

23

دوره نهم

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

اعاده‌شده

ارجاع: 31/3/1395

17      

17

طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور

24-

670

دوره نهم

بهداشت

يك‌شوري

كميسيون

اعاده‌شده

ارجاع: 24/8/1395

18      

18

لايحه دائمي شدن قانون تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي

25

دوره نهم

آموزش

يك‌شوري

بايگاني

 

 

19      

19

طرح الزام سازمان تأمين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386 بر اساس دو سال آخر بيمه‌پردازي سنوات ارفاقي آنان

26-

671

دوره نهم

بهداشت

يك‌شوري

بايگاني

 

 

20      

20

طرح استاني ـ شهرستاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي

27

دوره نهم

شوراها

يك‌شوري

كميسيون

اعاده‌شده

ارجاع: 31/3/1395

21      

21

طرح استفساريه ماده (59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

28

دوره نهم

برنامه

يك‌شوري

كميسيون

اعاده‌شده

ارجاع: 31/3/1395

22      

22

طرح استفساريه قانون الحاق يك تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش

29

دوره نهم

آموزش

يك‌شوري

كميسيون

اعاده‌شده

ارجاع: 31/3/1395

23      

23

طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد

30-

283

اصلاحيه 1 دارد

424-

474

جايگزين 1 دارد

507-

508-

574-

619-

638

دوره نهم

مشترك

يك‌شوري

مجمع

اعاده‌شده

ارجاع: 11/6/1396

دبير سابق: محمد حاتمي‌زاده

دبير فعلي: علي صادقي

 

24      

24

لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي

31-

278

اصلاحيه 1 دارد

دوره نهم

اقتصادي

يك‌شوري

كميسيون

اعاده‌شده

ارجاع: 4/8/1395

25      

25

لايحه الحاق سازمان تعاوني كادر نيروهاي مسلح (اتكا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي

32-

217

دوره نهم

اجتماعي

يك‌‌شوري

قانون

 

 

26      

26

لايحه الحاق يك تبصره به قانون اصلاح ماده (12) قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

33-

194-

195

دوره نهم

فرهنگي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

27      

27

لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص

34-

132-

133-

208

دوره نهم

اجتماعي

يك‌شوري

قانون

 

 

28      

28

طرح نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي

35-

686

دوره نهم

آموزش

يك‌شوري

شورا

اعاده‌شده

ارجاع: 31/3/1395

29      

29

طرح ممنوعيت تبليغات و معرفي محصولات و خدمات غيرمجاز و آسيب‌رسان به سلامت در رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و بين‌المللي و فضاهاي مجازي

36-

708

دوره نهم

بهداشت

يك‌شوري

شورا

اعاده‌شده

ارجاع: 31/3/1395

30      

30

طرح اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي

37

اصلاحيه 1 دارد-

223

دوره نهم

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

31      

31

لايحه حمايت از حقوق معلولان

38

دوره نهم

مشترك

يك‌شوري

كميسيون

اعاده‌شده

ارجاع: 26/7/1395

دبير: عباس تاج‌آبادي

تقاضاي لغو رسيدگي طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه مورخ 7/6/1395 به تصويب رسيد.

32      

32

لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور

39-

167

پيوست 1 دارد-

168

اصلاحيه 1 دارد-

298-

299-

377-

405-

406

دوره نهم

برنامه

يك‌شوري

قانون

 

 

33      

33

طرح تقويت بسيج مستضعفين

40-

703

دوره نهم

امنيت

يك‌شوري

شورا

اعاده‌شده

ارجاع: 31/3/1395

34      

34

لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي

41-

182

اصلاحيه 1 دارد-

196-

287-

357

دوره نهم

آموزش

يك‌شوري

قانون

 

 

35      

35

لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران

42

دوره نهم

صنايع

اصل 85

قانون

 

 

36      

36

طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

43

دوره نهم

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

اعاده‌شده

ارجاع: 31/3/1395

37      

37

طرح تنقيح قوانين مالياتي كشور

44-

416

23/3/1395

اقتصادي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

38      

38

طرح تنقيح قوانين ورزشي

45

23/3/1395

فرهنگي

يك شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 23/4/1395

39      

39

طرح الغاء برخي قوانين از تاريخ 1/1/1310 تا 29/12/1328

46-

502

23/3/1395

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

 

40      

40

طرح الغاء برخي قوانين از تاريخ 18/6/1285 تا 30/12/1309

47-

501-

522

24/3/1395

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

 

41      

41

طرح الغاء برخي قوانين از تاريخ 1/1/1329 تا 30/7/1336

48-

503

24/4/1395

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

 

42      

42

طرح الحاق دو ماده به‌عنوان مواد (192) مكرر (1) و (192) مكرر (2) به قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

49-

288

جايگزين دارد

309

25/3/1395

آيين‌نامه

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 19/4/1395

اين طرح با طرح ثبت 218 ادغام شده است.

البته كميسيون اصلي در مورد اين طرح گزارش داده، اما به دليل ادغام آن با طرح ثبت 218، وضعيت آن كميسيون درج شده است.

43      

43

طرح مبارزه با جرائم اقتصادي

50

25/3/1395

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 27/4/1395

44      

44

طرح دهياري‌ها

53-

710

30/3/1395

شوراها

يك‌شوري

در دستور

گزارش رد

ارجاع: 27/4/1395

تقاضاي بيش‌از ده نفر از طراحان جهت قرار گرفتن گزارش رد در دستور واصل شده است.

45      

45

طرح استفساريه ماده (73) و تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با آخرين اصلاحات

54-

202-

203

اصلاحيه 1 دارد

289-

290-

376-

447

30/2/1395

شوراها

يك‌شوري

مجمع

اعاده‌شده

ارجاع: 9/12/1395

46      

46

طرح جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور

55

30/3/1395

كشاورزي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 10/5/1395

47      

47

طرح اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

56

30/3/1395

فرهنگي

يك‌شوري

مسترد

 

 

48      

48

طرح نظام جامع رسانه‌هاي همگاني

57

30/3/1395

فرهنگي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 27/4/1395

49      

49

طرح وكالت

58-

384

30/3/1395

قضائي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

50      

50

طرح مديريت خدمات كشوري

59

30/3/1395

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 10/5/1395

51      

51

طرح اساسنامه كميته ملي پارالمپيك جمهوري اسلامي ايران

60-

243

30/3/1395

فرهنگي

يك‌شوري

قانون

 

 

52      

52

طرح صدور چك

61

30/3/1395

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 10/5/1395

53      

53

طرح كاهش آلودگي هواي كشور

62

30/3/1395

كشاورزي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

54      

54

طرح بيمه مؤسسان و مديران آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد

63-

606-

607-

728

30/3/1395

مشترك

دو شوري

آماده طرح

شور دوم

ارجاع: 4/7/1396

در جلسه علني 140 به‌علت وجود ابهامات حقوقي و ادبي در متن گزارش، جهت بررسي در شور دوم و اصلاح به كميسيون عودت گرديد.

دبير: جواد برات

55      

55

طرح اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري

64-

491-

504

30/3/1395

اجتماعي

يك‌شوري

رد شد

 

 

56      

56

طرح تعيين تكليف كارگزاران بيمه كشاورزي

65-

688

پيوست 1 دارد

689

30/2/1395

اجتماعي

يك‌شوري

در دستور

يك‌شوري

ارجاع: 27/4/1395

تقاضاي رسيدگي خارج از نوبت نمايندگان مطابق تبصره 1 ماده 104 آيين‌نامه داخلي واصل شده است.

57      

57

طرح حمايت از معلولان و سالمندان در عبور و مرور

66-

341

30/3/1395

شوراها

يك‌شوري

بايگاني

 

 

58      

58

طرح الحاق يك تبصره به ماده (881) مكرر قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 1370

69

13/4/1395

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 10/5/1395

59      

59

لايحه آيين دادرسي تجاري

70

13/4/1395

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 11/5/1395

60      

60

لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين

71

13/4/1395

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 11/5/1395

61      

61

لايحه اصلاح قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

72

13/4/1395

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 10/5/1395

62      

62

لايحه به هزينه قطعي نمودن اعتبار خريد وسايل حفاظتي جزيره خارك

73-

672

13/4/1395

برنامه

يك‌شوري

در دستور

يك‌شوري

ارجاع: 10/5/1395

63      

63

لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان راجع‌به احداث و بهره‌برداري از نيروگاههاي جرياني بر روي رودخانه ارس

74-

729

13/4/1395

انرژي

يك‌شوري

آماده طرح

يك‌شوري

ارجاع: 10/5/1395

64      

64

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكلهاي اول و دوم الحاقي به كنوانسيونهاي ژنو 1977

75

13/4/1395

امنيت

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 16/5/1395

65      

65

لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان

76

13/4/1395

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 10/5/1395

66      

66

لايحه چگونگي تشكيل و نحوه رسيدگي هيأتهاي انضباطي نيروهاي مسلح

77-

369-

370

13/4/1395

امنيت

يك‌شوري

قانون

 

 

67      

67

لايحه استفساريه تبصره (4) ماده‌واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش‌از يك شغل

78

13/4/1395

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 30/4/1395

68      

68

لايحه الحاق سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي ـ مصوب 1373 ـ

79

13/4/1395

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 10/5/1395

69      

69

لايحه مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان

80-

695

13/4/1395

قضائي

يك‌شوري

آماده رد

يك‌شوري

ارجاع: 10/5/1395

70      

70

لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان

81

13/4/1395

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 10/5/1395

71      

71

لايحه اصلاح قانون كار

82

13/4/1395

اجتماعي

يك‌شوري

مسترد

 

 

72      

72

لايحه نحوه كمك‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور

83

13/4/1395

آموزش

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 30/4/1395

73      

73

لايحه نحوه برخورد با استفاده‌كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

84-

492-

506

2 پيوست دارد

13/4/1395

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

 

74      

74

لايحه تعيين وظايف و اختيارات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

85

13/4/1395

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 28/4/1395

75      

75

لايحه اصلاح قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)  ـ مصوب 1379

86

13/4/1395

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 11/5/1395

76      

76

لايحه اساسنامه سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي (ساتبا)

87-

353-

364

پيوست 1 دارد

13/4/1395

اجتماعي

يك‌شوري

قانون

 

 

77      

77

لايحه نحوه پرداخت هزينه دادرسي دستگاههاي اجرائي

88

13/4/1395

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 11/5/1395

78      

78

لايحه اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

89

13/4/1395

اقتصادي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 16/5/1395

79      

79

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي

90-

615

13/4/1395

قضائي

يك‌شوري

آماده طرح

يك‌شوري

ارجاع: 18/5/1395

80      

80

لايحه اساسنامه سازمان فرهنگي هنري فارسي زبانان (ايتا)

91-

268-

269-

415

13/4/1395

فرهنگي

يك‌شوري

قانون

 

 

81      

81

لايحه اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظيفه عمومي

92-

536

13/4/1395

امنيت

يك‌شوري

قانون

 

 

82      

82

لايحه تشكيل شوراي عالي ايمني حمل و نقل كشور

93-

493-

505

13/4/1395

عمران

يك‌شوري

مسترد

 

 

83      

83

لايحه اصلاح قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

94-

270

سه پيوست دارد

271

اصلاحيه 1 و 2  دارد

403

5 پيوست دارد

404

3 اصلاحيه دارد-

564

13/4/1395

كشاورزي

دو شوري

قانون

 

 

84      

84

لايحه حفاظت و بهره‌برداري از منابع ژنتيكي

95-

546

پيوست 1 دارد

547

اصلاحيه 1 دارد

730

13/4/1395

كشاورزي

يك‌شوري

در دستور

اعاده‌شده

ارجاع: 29//7/1396

 

85      

85

لايحه اجاره و استملاك اتباع و دولتهاي خارجي و سازمان‌هاي بين‌‌المللي در جمهوري اسلامي ايران

96

13/4/1395

قضائي

يك‌شوري

مسترد

 

 

86      

86

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل ناگويا در مورد دسترسي به منابع ژنتيكي و تسهيم عادلانه و منصفانه منافع حاصل از استفاده آنها استفاده آنها الحاقي به كنوانسيون تنوع زيستي

97

13/4/1395

كشاورزي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 18/5/1395

87      

87

لايحه حمايت از مالكيت فكري

98

اصلاحيه 1 دارد

13/4/1395

مشترك

يك‌شوري

 

يك‌شوري

در مرحله تعيين اعضاي كميسيون مشترك

نامه‌هاي معرفي اعضاء در تاريخ 3/9/1395 براي رؤساي كميسيون‌ها ارسال شد.

تقاضاي اولويت دولت در تاريخ 19/7/1395 واصل شده است. (نامه شماره 53179)

88      

88

لايحه جامع وكالت و مشاوره حقوقي

99-

374

13/4/1395

قضائي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

89      

89

لايحه تشكيل سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح

100-

559

پيوست 1  و 2 دارد

560-

716

13/4/1395

امنيت

دو شوري

آماده طرح

شور دوم

كليات در جلسه علني مورخ 7/6/1396 تصويب و لايحه براي بررسي شور دوم به كميسيون ارجاع گرديد.

90      

90

لايحه مديريت حوادث غيرمترقبه كشور

101-

662

پيوست 1 دارد

663

13/4/1395

شوراها

يك‌شوري

در دستور

يك‌شوري

ارجاع: 29/4/1395

91      

91

لايحه حفاظت از خاك

102-

651

پيوست 1 دارد

652

اصلاحيه 1 دارد

13/4/1395

كشاورزي

يك‌شوري

در دستور

يك‌شوري

ارجاع: 11/5/1395

92      

92

لايحه حفاظت، احياء و مديريت تالاب‌هاي كشور

103-

425-

426

پيوست 1 دارد

13/4/1395

كشاورزي

يك‌شوري

قانون

 

 

93      

93

لايحه اصلاح تبصره (5) الحاقي ماده (24) قانون معادن مصوب 1392

104

13/4/1395

صنايع

يك‌شوري

مسترد

 

 

94      

94

لايحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه‌هاي نيس و لوكارنو

105

اصلاحيه 1  و پيوست 1 دارد

213-

653

13/4/1395

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

 

95      

95

لايحه حمايت از مالكيت صنعتي

106

اصلاحيه 1 دارد

13/4/1395

مشترك

يك‌شوري

 

يك‌شوري

در مرحله تعيين اعضاي كميسيون مشترك

نامه‌هاي معرفي اعضاء در تاريخ 3/9/1395 براي رؤساي كميسيون‌ها ارسال شد.

تقاضاي اولويت دولت در تاريخ 19/7/1395 واصل شده است. (نامه شماره 53179)

96      

96

لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا

107-

311

13/4/1395

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

97      

97

لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

108

13/4/1395

اقتصادي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 11/5/1395

98      

98

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ساخت و بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي برق‌آبي مارازاد و اردوباد

109-

218

13/4/1395

انرژي

يك‌شوري

قانون

 

 

99      

99

لايحه شفاف‌سازي منابع مالي و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي  و شوراهاي اسلامي

110-

222

13/4/1395

شوراها

يك‌شوري

بايگاني

 

 

100   

100

لايحه اصلاح تبصره (1) ماده (31) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389

111-

738

13/4/1395

قضائي

يك‌شوري

آماده رد

يك‌شوري

ارجاع: 10/5/1395

101   

101

لايحه مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي

112

اصلاحيه 1 و 2 دارد

511-

پيوست 1 دارد

512

پيوست 1 دارد

613

13/4/1395

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

 

102   

102

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس به‌منظور اجتناب  از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد به‌انضمام تشريفات (پروتكل) الحاقي

113-

312

13/4/1395

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

103   

103

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا

114-

219

13/4/1395

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

104   

104

لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1395-1399)

115-

310

جايگزين و اصلاحيه جايگزين

21 پيوست دارد-

418-

421

پيوست 1 دارد-

439-

440

13/4/1395

تلفيق

يك‌شوري

قانون

 

 

105   

105

لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان

116-

209-

291

13/4/1395

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

 

106   

106

لايحه موافقتنامه دو جانبه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه

117-

233

13/4/1395

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

107   

107

لايحه اصلاح قانون امور گمركي

118

13/4/1395

اقتصادي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 10/5/1395

108   

108

لايحه موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بر درآمد

119-

313

13/4/1395

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

109   

109

لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان

120-

210-

292

13/4/1395

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

 

110   

110

لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست (منعقد شده در دوحه -2012 ميلادي برابر با 1391 هجري شمسي)

121-

258-

394

13/4/1395

صنايع

يك‌شوري

قانون

 

 

111   

111

لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه و پروتكل آن

122-

314

13/4/1395

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

112   

112

لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق

123-

242

13/4/1395

كشاورزي

يك‌شوري

رد شد

 

 

113   

113

لايحه نحوه استفاده، نگهداري و نظارت بر پايانه فروشگاهي (صندوق مكانيزه فروش)

124

13/4/1395

اقتصادي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 11/5/1395

114   

114

لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك

125-

327

13/4/1395

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

115   

115

لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك

126-

315

13/4/1395

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

116   

116

لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

127-

381

13/4/1395

مشترك

يك‌شوري

قانون

 

 

117   

117

لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري لهستان

128-

316-

479

13/4/1395

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

118   

118

لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور

129-

204

پيوست 1 و 2 و 3 دارد

205

پيوست 1 و اصلاحيه 1 دارد

15/4/1395

برنامه

يك‌فوريتي

قانون

 

 

119   

119

لايحه ايجاد هفت منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي و دوازده منطقه ويژه اقتصادي

134

اصلاحيه 1 دارد

23/4/1395

اقتصادي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع: 29/4/1395

120   

120

لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند

135-

317

23/4/1395

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

121   

121

لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان

136-

318

23/4/1395

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

122   

122

لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه دامپزشكي و بهداشت دام بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

137-

257

23/4/1395

كشاورزي

يك‌شوري

قانون

 

 

123   

123

لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري

138-

211-

293

23/4/1395

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

 

124   

124

لايحه معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين

139-

214-

294

23/4/1395

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

 

125   

125

لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور

140-

319-

480

23/4/1395

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

126   

126

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتي براي كاهش بلا و عمليات امدادي

141

23/4/1395

صنايع

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 18/5/1395

127   

127

لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن

142-

331

23/4/1395

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

128   

128

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمي آسيا

143-

286

23/4/1395

آموزش

يك‌شوري

قانون

 

 

129   

129

لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان

144-

234

23/4/1395

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

130   

130

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در مورد به‌كارگيري كودكان در منازعه مسلحانه

145-

212

23/4/1395

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

بنا به دستور رئيس محترم مجلس،در تاريخ 10/6/1395 جهت اصلاح به كميسيون عودت گرديد.

توجه شود ظاهراً در موقع رأي‌گيري در كميسيون در مورد اين لايحه، كميسيون نصاب نداشته است.

فعلا اقدامي روي اين لايحه صورت نگيرد.

131   

131

لايحه تصويب اصلاحات ضمايم كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (مارپل 78/1973) –مصوب 1380 –و الحاقات و اصلاحات بعدي آن (موضوع قطعنامه‌هاي شماره (66) 246، (66) 247، (67) 256، (67) 257، (67) 258، (68) 266 و (28) 1070 الف)

146-

235

23/4/1395

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

132   

132

لايحه تصويب مقررات بين‌المللي جلوگيري از تصادم در دريا

147-

236

23/4/1395

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

133   

133

لايحه تصويب اصلاحات مقررات بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا

148-

237

23/4/1395

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

134   

134

طرح اصلاح قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

149

23/4/1395

عمران

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 11/5/1395

135   

135

طرح تفكيك حوزه انتخابيه مياندوآب، شاهين‌دژ و تكاب

150-

201

جايگزين 1 دارد

23/4/1395

شوراها

يك‌شوري

قانون

 

 

136   

136

طرح تقويت و توسعه سازمان بسيج رسانه

151

23/4/1395

امنيت

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 13/5/1395

137   

137

طرح احتساب سابقه تدريس معلمان حق‌التدريس استخدامي در آموزش و پرورش

152-

382

23/4/1395

آموزش

يك‌شوري

قانون

 

 

138   

138

طرح نظام رتبه‌بندي معلمان

153

23/4/1395

آموزش

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 13/5/1395

139   

139

طرح اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش

154-

206-

207

23/4/1395

آموزش

يك‌شوري

قانون

 

 

140   

140

طرح ممنوعيت اشتغال به كار محكومان ناشي از تحقيق و تفحص در مشاغل حساس مديريتي دولتي

155

23/4/1395

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 13/5/1395

141   

141

طرح ارزيابي زيست‌محيطي ايران

156

23/4/1395

كشاورزي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 10/5/1395

142   

142

طرح حمايت از هنرمندان و استادكاران صنايع دستي

157-

308

جايگزين 1  و اصلاحيه 1 دارد

342

 3 پيوست دارد-

665

23/4/1395

صنايع

يك‌شوري

كميسيون

اعاده‌شده

ارجاع: 22/8/1396

143   

143

طرح استفساريه قانون نحوه پرداخت عيدي كاركنان دولت و نحوه تسري آن به كارگران شاغل و مشمولان قانون كار در دستگاههاي اجرائي

158

23/4/1395

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 13/5/1395

144   

144

طرح تشكيل صندوق حمايت از توسعه و كشت دانه‌هاي روغني

159

23/4/1395

كشاورزي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 13/5/1395

145   

145

طرح تعيين تكليف بيمه اعضاء مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي آينده‌ساز و تحت پوشش قرار گرفتن آنان توسط سازمان تأمين اجتماعي

160

23/4/1395

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 11/5/1395

146   

146

طرح الحاق شركت دخانيات ايران به وزارت صنعت، معدن و تجارت

161-

395

23/4/1395

اجتماعي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

147   

147

طرح عقد قرارداد مستقيم با نيروهاي خدماتي توسط دستگاههاي اجرائي و حذف شركتهاي پيمانكار

162

23/4/1395

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 13/5/1395

148   

148

طرح يكسان‌سازي مزايا، حقوق و امتيازات كاركنان قرارداد معين كارور (اپراتور) هاي برق با ساير كارمندان پيماني و رسمي

163

23/4/1395

 اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 11/5/1395

149   

149

طرح استفساريه دريافت چهار درصد (4%) حق بيمه مشاغل سخت و زيان‌آور از واگذارنده كار به پيمانكار

164-

696

23/4/1395

بهداشت

يك‌شوري

آماده رد

يك‌شوري

ارجاع: 13/5/1395

150   

150

طرح عمليات بانكي بدون ربا

165

23/4/1395

اقتصادي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 24/5/1395

151   

151

طرح نجات و احياي درياچه‌ها و تالابهاي كشور

166

23/4/1395

كشاورزي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

152   

152

طرح ساماندهي اتباع بيگانه

171-

295

27/4/1395

امنيت

يك‌شوري

بايگاني

 

 

153   

153

طرح شفافيت دريافتي مديران كشور و استرداد دريافتي‌هاي مازاد

172

اصلاحيه 1 دارد

173-

332-

333

پيوست 1دارد

334

27/4/1395

اصل نودم

يك‌فوريتي

رد شد

 

 

154   

154

طرح ساماندهي حقوق و دستمزدهاي بخش عمومي (ويژه مقامات و مديران)

173

اصلاحيه 1 دارد

332

27/4/1395

اصل نودم

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 19/5/1395

با طرح «شفافيت دريافتي مديران كشور و استرداد دريافتي‌هاي مازاد» به شماره ثبت 153 ادغام شده است.

155   

155

طرح حفظ اراضي كشاورزي جمهوري اسلامي ايران

174

پيوست 1 دارد

297

27/4/1395

كشاورزي

يك‌شوري

رد شد

 

 

156   

156

طرح اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

175

27/4/1395

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 13/5/1395

157   

157

طرح حمايت از مالكيت صنعتي (ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري)

176

اصلاحيه 1 و 2 دارد

27/4/1395

مشترك

يك‌شوري

 

يك‌شوري

در مرحله تعيين اعضاي كميسيون مشترك

نامه‌هاي معرفي اعضاء در تاريخ 3/9/1395 براي رؤساي كميسيون‌ها ارسال شد.

158   

158

طرح اصلاح قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران

177

27/4/1395

كشاورزي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 13/5/1395

159   

159

طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم ـ تعزيرات)

178-

267-

275

پيوست 1 و 2 دارد

402

اصلاحيه 1 دارد

741

27/4/1395

قضائي

يك‌شوري

آماده طرح

اعاده‌شده

ارجاع: 22/8/1396

160   

160

لايحه معافيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه‌هاي ثبتي

179

27/4/1395

اقتصادي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 13/5/1395

تقاضاي اولويت دولت واصل شده است.

161   

161

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي حمايت از ارقام جديد گياهي (مورخ 2 دسامبر 1961 برابر با 11 آذر 1340) با اصلاحات بعدي و عضويت در اتحاديه آن

180-

697

30/4/1395

كشاورزي

يك‌شوري

آماده طرح

يك‌شوري

ارجاع: 18/5/1395

162   

162

طرح حفاظت از اراضي كشاورزي

181

پيوست 1 دارد

296

30/4/1395

كشاورزي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

163   

163

طرح الحاق يك تبصره به ماده (42) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

185-

266

جايگزين، اصلاحيه جايگزين و اصلاحيه 1 جايگزين دارد

272

3 پيوست دارد

17/5/1395

آيين‌نامه

يك‌فوريتي

قانون

 

 

164   

164

طرح تنظيم برخي از مقررات مالي،‌اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش

186

17/5/1395

مشترك

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع: 27/4/1396

دبير: داود آمري راد

165   

165

طرح بانكداري جمهوري اسلامي ايران

187

اصلاحيه 1 دارد

17/5/1395

اقتصادي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 10/7/1395

166   

166

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه به‌انضمام پروتكل الحاقي

188-

320

17/5/1395

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

167   

167

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي  ايران و دولت جمهوري اسلواك به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد

189-

321

17/5/1395

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

168   

168

لايحه موافقتنامه‌ همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي

190-

328

17/5/1395

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

169   

169

لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني

191-

322

17/5/1395

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

170   

170

لايحه موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره

192-

329

17/5/1395

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

171   

171

لايحه موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

193-

330

17/5/1395

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

172   

172

طرح جامع توسعه و عمران روستايي كشور

197

20/5/1395

كشاورزي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع: 6/6/1395

173   

173

طرح الزام دولت به اجراي عادلانه نظام پرداخت‌ها

198

20/5/1395

اجتماعي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع: 31/5/1395

174   

174

طرح الزام وزارت امور خارجه به توسعه ديپلماسي انقلابي كشور

215

27/5/1395

امنيت

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 9/6/1395

175   

175

طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده

216

دوره نهم

فرهنگي

يك‌شوري

مسترد

 

 

176   

176

طرح الحاق يك بند به ماده (11) قانون پولي وبانكي كشور

224

2/6/1395

اقتصادي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع:  27/6/1395

177   

177

لايحه استخدامي شهرداري‌ها

225

2/6/1395

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 29/6/1395

178   

178

لايحه اصلاح قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري

226-

698

پيوست 1 دارد

699

2/6/1395

امنيت

يك‌شوري

آماده طرح

يك‌شوري

ارجاع:  27/6/1395

179   

179

لايحه تشكيل سازمان نظام تخصصي ورزش كشور

227

338

2/6/1395

اجتماعي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

180   

180

لايحه موافقتنامه پاريس

228-

300-

544

2/6/1395

كشاورزي

يك‌شوري

كميسيون

اعاده‌شده

در جلسه علني مورخ 18/4/1396 جهت بررسي ضمائم مجددا به كميسيون ارجاع گرديد.

181   

181

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي

229-

279

جايگزين دارد

2/6/1395

اجتماعي

يك‌شوري

قانون

 

 

182   

182

لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ادامه ساخت، بهره‌برداري و استفاده از منابع آب و انرژي سدها و نيروگاه‌هاي برق‌آبي خداآفرين و قيزقلعه‌سي بر روي رودخانه ارس

230-

340

2/6/1395

انرژي

يك‌شوري

قانون

 

 

183   

183

لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان‌يافته بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان

231-

335

2/6/1395

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

 

184   

184

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در زمينه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي

232-

323

2/6/1395

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

185   

185

لايحه اصلاحات پيوست كنوانسيون بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا مورخ 1974 (1353) و آيين‌نامه بين‌المللي امنيت كشتي‌ها و تسهيلات بندري (آي. اس. پي. اس)

240

پيوست 1 دارد

339-

483

7/6/1395

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

186   

186

طرح الحاق يك تبصره به ماده (353) قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص اجراي علني دادرسي درباره جرائم اقتصادي

241-

387

اصلاحيه 1 دارد

397

7/6/1395

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

اعاده‌شده

ارجاع:  24/8/1396

در جلسه علني مورخ 24/12/1395 به‌علت تصويب اخطار قانون اساسي جهت رفع ايراد به كميسيون عودت گرديد.

187   

187

طرح استفساريه قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان

244

355-

356

اصلاحيه 1 و جايگزين اصلاحيه 1 دارد

9/6/1395

اجتماعي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

188   

188

طرح اصلاح موادي از قوانين مربوط به انتخابات مجلس شوراي اسلامي

245

9/6/1395

شوراها

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 28/6/1395

189   

189

طرح ادغام سازمان حج و زيارت و اوقاف و امور خيريه و سازمان تبليغات اسلامي

246

9/6/1395

اجتماعي

يك‌شوري

مسترد

 

 

190   

190

طرح ادغام سازمان‌هاي آب منطقه‌اي و آب و فاضلاب روستايي با آب و فاضلاب شهري

247-

494

پيوست 1 دارد

495

9/6/1395

اجتماعي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

191   

191

طرح ادغام سازمان امور اراضي و منابع طبيعي با محيط زيست و تشكيل وزارت محيط زيست و منابع طبيعي

248

9/6/1395

اجتماعي

يك‌شوري

مسترد

 

 

192   

192

طرح انتخاب رؤساي بنياد شهيد و امور ايثارگران توسط جامعه هدف

249

9/6/1395

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع:  27/6/1395

193   

193

طرح الحاق يك تبصره به ماده (23) قانون شوراهاي حل اختلاف

250-

388

اصلاحيه 1 دارد

398

9/6/1395

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

 

194   

194

طرح اصلاح ماده (609) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: قانون تعزيرات مصوب 2/3/1375)

251-

687

9/6/1395

قضائي

يك‌شوري

آماده رد

يك‌شوري

ارجاع: 28/6/1395

195   

195

طرح استفساريه رسيدگي به تشكيل هيأت حل اختلاف استان بر اساس ماده (80) قانون تشكيلات،‌ وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

252-

281-

301

9/6/1395

شوراها

يك‌شوري

قانون

 

 

196   

196

طرح استفساريه موضوع بند (2) ماده (79) قانون تشكيلات،‌ وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

253-

280

9/6/1395

شوراها

يك‌شوري

بايگاني

 

 

197   

197

طرح استفساريه در مورد رسميت يافتن جلسه هيأت حل اختلاف موضوع ماده (79) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

254-

282

9/6/1395

شوراها

يك‌شوري

قانون

 

 

198   

198

طرح واگذاري خدمات حمايتي به كميته امداد امام خميني (ره) و خدمات توان‌بخشي به سازمان بهزيستي

255

9/6/1395

بهداشت

يك‌شوري

مسترد

 

 

199   

199

طرح الحاق يك بند به ماده (78) مكرر (1) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

256

9/6/1395

شوراها

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع:  27/6/1395

اين طرح با طرح ثبت 202 ادغام شده است.

200   

200

طرح اصلاح بند (الف) ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري

259-

383

10/6/1395

اجتماعي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

201   

201

طرح اصلاح برخي از قوانين مربوط به تابعيت

260

اصلاحيه 1 و 2 دارد

10/6/1395

قضائي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع: 3/7/1396

كميسيون قضائي و حقوقي جايگزين كميسيون مشترك گرديد.

202   

202

طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات،‌ وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدي آن

261-

256-

371

دو پيوست دارد

372

پيوست 1 دارد

456

اصلاحيه 1 دارد

548

10/6/1395

شوراها

يك‌فوريتي

قانون

 

 

203   

203

طرح اصلاحيه ماده (7) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391

262-

373

10/6/1395

انرژي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

204   

204

طرح حذف بند (1) و اصلاح بند (2) ماده (48) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

263

10/6/1395

آيين‌نامه

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 29/6/1395

205   

205

طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور

264

اصلاحيه 1 دارد

358-

359

پيوست 1 دارد

10/6/1395

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

206   

206

طرح استفساريه قانون اصلاح بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور و بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور

265

اصلاحيه 1 دارد

360

10/6/1395

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

207   

207

طرح تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاه قضائي و سازمان تعزيرات حكومتي

276

4/7/1395

قضائي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع:‌ 13/7/1395

208   

208

طرح اصلاح بند (2) ماده (45) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

277

4/7/1395

آيين‌نامه

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 4/8/1395

209   

209

طرح اصلاح برخي مواد مربوط به تعزيرات حكومتي

304

اصلاحيه 1 دارد

25/7/1395

اقتصادي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 20/11/1395

كميسيون اقتصادي جايگزين كميسيون قضائي و حقوقي شد.

210   

210

طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور در شوراهاي عالي

305-

561-

597-

704

25/7/1395

امنيت

يك‌شوري

شورا

اعاده‌شده

ارجاع: 14/6/1396

211   

211

لايحه اصلاح تبصره ماده (86) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم

306-

519-

537

پيوست 1 دارد

25/7/1395

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

212   

212

لايحه استفساريه ماده (22) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389

307

25/7/1395

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 26/8/1395

213   

213

لايحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره

345-

450-

525

24/8/1395

قضائي

يك‌شوري

مجمع

اعاده‌شده

ارجاع: 30/2/1396

214   

214

لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره

346-

451

24/8/1395

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

 

215   

215

لايحه موافقتنامه حمل و نقل دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره

347-

486

24/8/1395

عمران

يك‌شوري

قانون

 

 

216   

216

طرح اصلاح ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت

348-

462

24/8/1395

انرژي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

217   

217

طرح اصلاح جدول حوزه‌هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آنها

349

24/8/1395

شوراها

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 14/9/1395

218   

218

طرح اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

350-

49-

400

سه پيوست دارد

401

جايگزين 1 دارد

24/8/1395

آيين‌نامه

يك‌شوري

رد شد

 

 

219   

219

طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

354-

518

جايگزين1و2 و اصلاحيه 1 و 2 دارد

528

4 پيوست دارد-

644

3/9/1395

قضائي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

220   

220

لايحه بودجه سال 1396 كل كشور

363-

414

دو اصلاحيه و 29 پيوست دارد-

454

اصلاحيه 1 دارد

455

14/9/1395

تلفيق

يك‌شوري

قانون

 

 

221   

221

لايحه اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته، عشايري و مرزي

365

اصلاحيه 1 دارد

422

8 پيوست دارد

423

اصلاحيه 1 و

پيوست 1 و جايگزين 1 دارد-

608

14/9/1395

برنامه

يك‌فوريتي

قانون

 

 

222   

222

طرح تأمين اجتماعي همگاني

368

17/9/1395

بهداشت

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 5/10/1395

223   

223

طرح حقوق و دستمزد مديران و مقامات كشور

375

21/9/1395

اجتماعي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع: 20/10/1395

224   

224

طرح اصلاح قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي

379

24/9/1395

عمران

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 25/10/1395

در اجراي تبصره (1) ماده (49) آيين‌نامه داخلي مجلس

225   

225

طرح ارتقاي اعتبار اسناد رسمي

385

1/10/1395

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 18/10/1395

226   

226

طرح اصلاح لايحه قانوني تعيين تعطيلات رسمي كشور مصوب 1359

389-

438

5/10/1395

اجتماعي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

227   

227

طرح خط مشي و اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر آن

390

7/10/1395

فرهنگي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 12/11/1395

228   

228

طرح اصلاح جدول حوزه‌هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آنها

391

7/10/1395

شوراها

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 2/11/1395

229   

229

طرح ايجاد منطقه ويژه اقتصادي تخصصي دارويي بركت

393

15/10/1395

اقتصادي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 3/11/1395

230   

230

طرح الحاق يك ماده به قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اصلاحي مصوب 15/7/1393

409

10/11/1395

قضائي

يك‌شوري

مسترد

 

 

231   

231

طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

410-

552

پيوست 1 دارد

553-

649-

664

جايگزين 1 دارد

10/11/1395

آيين‌نامه

دو شوري

در دستور

شور دوم

ارجاع: 22/5/1396

در جلسه مورخ 22/5/1396 پس‌از تصويب كليات، به صلاح‌ديد  رئيس محترم مجلس و جهت اعمال اصلاحات مورد نياز براي شور دوم به كميسيون ارجاع گرديد.

تقاضاي اولويت واصل شده است.

232   

232

لايحه موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان

411-

478-

558

10/11/1395

قضائي

يك‌شوري

مجمع

اعاده‌شده

ارجاع: 23/3/1396

233   

233

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پيمان مودت و همكاري در جنوب شرقي آسيا

412-

545-

666

10/11/1395

امنيت

يك‌شوري

كميسيون

اعاده‌شده

ارجاع: 22/8/1396

 

234   

234

لايحه اصلاح بند (3) ماده‌واحده قانون ارتقاء بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت

413-

463

10/11/1395

بهداشت

يك‌شوري

بايگاني

 

 

235   

235

طرح تعيين تكليف قانون حاكم بر امور استخدامي دانشگاه‌هاي غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي

429

26/11/1395

اجتماعي

يك‌شوري

مسترد

 

 

236   

236

طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 1367 و اصلاحات بعدي آن

430

26/11/1395

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 21/12/1395

237   

237

طرح اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان  ايراني با مردان خارجي

431

26/11/1395

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 16/12/1395

238   

238

طرح تشكيل وزارت محيط زيست و منابع طبيعي

432-

538

26/11/1395

اجتماعي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

239   

239

طرح جامع مديريت شهري

433

26/11/1395

شوراها

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 2/2/1396

240   

240

طرح استفساريه ماده (7) قانون امور گمركي

434

2/12/1395

اقتصادي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 17/12/1395

241   

241

لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

436-

566-

707

7/12/1395

كشاورزي

يك‌شوري

شورا

اعاده‌شده

ارجاع: 27/6/1396

242   

242

طرح اصلاح اساسنامه بنياد شهيد

441-

526

10/12/1395

اجتماعي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

243   

243

طرح استفساريه ماده (91) قانون نظام صنفي

442-

616

10/12/1395

اقتصادي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

244   

244

لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان

444

11/12/1395

فرهنگي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 29/1/1396

245   

245

لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري

445-

497

14/12/1395

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

 

246   

246

لايحه اصلاح قانون نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي كاركنان دولت

446-

527

14/12/1395

امنيت

يك‌شوري

بايگاني

 

 

247   

247

لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين

452-

498

22/12/1395

قضائي

يك‌شوري

قانون

 

 

248   

248

طرح درآمد پايدار شهرداري‌هاي كشور

453

22/12/1395

مشترك

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 28/4/1396

دبير: غلام‌عباس دارابي

249   

249

لايحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني ارتش جمهوري اسلامي ايران

457-

719-

720

24/12/1395

امنيت

يك‌شوري

آماده طرح

يك‌شوري

ارجاع: 2/2/1396

250   

250

لايحه بازگشايي مدارس

458-

543

24/12/1396

آموزش

يك‌شوري

بايگاني

 

 

251   

251

لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه پيشگيري و واكنش به شرايط اضطراري در درياي خزر

459-

533

24/12/1395

بهداشت

يك‌شوري

قانون

 

 

252   

252

لايحه ماليات بر ارزش افزوده

460

24/12/1395

اقتصادي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 1/3/1396

253   

253

طرح استفساريه ماده (36) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

461

پيوست 1 دارد

673

24/12/1395

اقتصادي

يك‌شوري

در دستور

يك‌شوري

ارجاع: 11/2/1396

تقاضاي رسيدگي خارج از نوبت نمايندگان مطابق تبصره 1 ماده 104 آيين‌نامه داخلي واصل شده است.(البته يك امضاء كم از 50 دارد

254   

254

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع مقامات مالياتي كشورهاي اسلامي

466-

531-

714

15/1/1396

اقتصادي

يك‌شوري

شورا

اعاده‌شده

ارجاع: 15/5/1396

255   

255

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان در مورد استفاده مشترك از دروازه مرزي نوردوز ـ مغري

467-

532

15/1/1396

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

256   

256

طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

470

20/1/1396

فرهنگي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 11/2/1396

257   

257

طرح الحاق يك تبصره به ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

471-

539

20/1/1396

ويژه

اصل 44

يك‌شوري

بايگاني

 

 

258   

258

طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از قوه قضائيه و الحاق آن به وزارت كشور

472

20/1/1396

مشترك

يك‌شوري

 

يك‌شوري

در مرحله تعيين اعضاء كميسيون مشترك

نامه معرفي اعضاء كميسيون مشترك در تاريخ 19/2/1396 براي رؤساي كميسيون‌ها ارسال شد.

259   

259

طرح ترويج كتابت قرآن كريم به رسم‌الخط مفاخر ملي

473-

577

21/1/1396

فرهنگي

يك‌شوري

قانون

 

 

260   

260

طرح اصلاح ماده (45) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

477-

715

27/1/1396

آيين‌نامه

يك‌شوري

آماده رد

يك‌شوري

ارجاع: 18/2/1396

261   

261

طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي

481

29/1/1396

مشترك

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع: 18/4/1396

دبير: جواد برات

262   

262

طرح الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدي

482-

609

29/1/1396

آموزش

دو شوري

كميسيون

شور دوم

ارجاع: 24/2/1396

تقاضاي اولويت در تاريخ 28/4/1396 واصل شد. (يك‌فوريتي)

گزارش رد با امضاء و درخواست 15 نفر از طراحان در دستور قرار گرفت.

كليات در جلسه علني مورخ 11/7/1396 به‌تصويب رسيد و با عنايت به گزارش رد، براي بررسي در شور دوم به كميسيون ارجاع گرديد.

263   

263

طرح افزايش حوزه‌هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

487

3/2/1396

شوراها

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 30/2/1396

264   

264

طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده

490

19/2/1396

مشترك

يك‌شوري

 

يك‌شوري

در مرحله تعيين اعضاء كميسيون مشترك

265   

265

لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني

496-

567

20/2/1396

اقتصادي

يك‌شوري

قانون

 

 

266   

266

لايحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون ماليات‌هاي مستقيم ـ مصوب 1366 ـ با اصلاحات بعدي آن

513-

684

پيوست 1 دارد

685

2/3/1396

اقتصادي

يك‌شوري

در دستور

يك‌شوري

ارجاع: 24/4/1396

267   

267

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در همكاري‌هاي تأييد صلاحيت آزمايشگاهي آسيا ـ اقيانوسيه

514-

705

3/3/1396

اقتصادي

يك‌شوري

آماده طرح

يك‌شوري

ارجاع: 17/5/1396

268   

268

لايحه اجازه افزايش سرمايه و سهام جمهوري اسلامي ايران در هجدهمين دور افزايش سرمايه مؤسسه بين‌المللي توسعه از مؤسسات وابسته به گروه بانك جهاني

515

7/3/1396

اقتصادي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع: 23/3/1396

269   

269

طرح الحاق موادي به قانون تسريع در بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر حوادث غيرمترقبه

516

7/3/1396

عمران

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 13/4/1396

270   

270

طرح تأمين امنيت برگزاري مراسم

517

7/3/1396

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 23/3/1396

271   

271

طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع توليد

520

9/3/1396

ويژه اصل 44

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع: 28/3/1396

272   

272

طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري

521-

614

پيوست 1 دارد

9/3/1396

قضائي

يك‌فوريتي

قانون

 

 

273   

273

لايحه ارجاع اختلاف بين بانك توسعه صادرات ايران و شركت اسپيتمن اويل تاجيكستان به داوري

529

16/3/1396

مشترك

يك‌شوري

 

يك‌شوري

در مرحله تعيين اعضاء كميسيون مشترك

274   

274

لايحه اصلاح بخشي از ساختار دولت

530

21/3/1396

اجتماعي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع: 12/4/1396

275   

275

طرح حذف ماده (41) قانون تأمين اجتماعي

540-

713

23/3/1396

بهداشت

يك‌شوري

مسكوت

يك‌شوري

ارجاع: 24/4/1396

از تاريخ 14/8/1396 به‌مدت شش ماه مسكوت ماند.

276   

276

طرح تعيين تكليف بخشودگي‌هاي موضوع بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1396 كل كشور و رفع موانع اجرائي تبصره (35) قانون بودجه سال 1395 كل كشور

541-

654

23/3/1396

برنامه

يك‌شوري

بايگاني

 

 

277   

277

طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

549-

601

پيوست 1 دارد

602

اصلاحيه 1 دارد

17/3/1396

آيين‌نامه

يك‌شوري

بايگاني

 

 

278   

278

طرح اصلاح ماده (31) قانون مقررات صادرات و واردات

550

11/4/1396

اقتصادي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع: 27/4/1396

279   

279

طرح لغو قانون اصلاح قانون انحصار دخانيات مصوب 1310

551

11/4/1396

مشترك

يك‌شوري

 

يك‌شوري

در مرحله تعيين اعضاء كميسيون مشترك

280   

280

طرح اصلاح ماده (1) قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي

554

13/4/1396

قضائي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع: 26/4/1396

281   

281

طرح اصلاح قانون آيين‌نامه سازمان بنادر و دريانوردي مصوب 1348 و اصلاحات بعدي آن

555

13/4/1396

عمران

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 26/4/1396

282   

282

طرح استفساريه ماده (29) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389

556

13/4/1396

قضائي

يك‌شوري

مسترد

 

 

283   

283

لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دوك‌نشين اعظم لوكزامبورگ

557-

678

13/4/1396

اقتصادي

يك‌شوري

در دستور

يك‌شوري

ارجاع: 26/4/1396

284   

284

لايحه حمايت از محيط‌بانان و جنگل‌بانان

565

20/4/1396

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 15/5/1396

285   

285

طرح تغيير مهلت جذب اعتبارات پروژه (طرح‌) هاي عمراني سال 1395 كل كشور

570-

575-

576

25/4/1396

برنامه

دوفوريتي

قانون

 

 

286   

286

طرح اصلاح قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان

571

25/4/1396

اجتماعي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع: 15/5/1396

287   

287

طرح الزام قوه قضائيه به اجراي اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي

572

25/4/1396

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 15/5/1396

288   

288

طرح حذف تبصره (2) ماده (4) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني

573-

711-

725

25/4/1396

بهداشت

يك‌شوري

آماده طرح

يك‌شوري

ارجاع: 15/5/1396

289   

289

طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا در منطقه

578-

600-

612

پيوست 1 دارد

27/4/1396

امنيت

يك‌فوريتي

قانون

 

 

290   

290

طرح اصلاح بند (3) ماده (18) قانون گذرنامه

579

27/4/1396

امنيت

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 15/5/1396

291   

291

طرح ساماندهي نيروهاي قراردادي وزارت نفت

580

27/4/1396

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 15/5/1396

292   

292

طرح كارآمدسازي و ارتقاي مديريت صندوق‌هاي بازنشستگي

581

27/4/1396

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 15/5/1396

293   

293

طرح ساماندهي اهداء در مراكز درمان ناباروري

582

27/4/1396

بهداشت

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 15/5/1396

294   

294

طرح ضرورت و الزام در برخورداري از شناسه تأييديه‌ كالاها و محصولات ساختماني

583-

661

27/4/1396

صنايع

يك‌شوري

بايگاني

 

 

295   

295

طرح ماده‌واحده ضمانت اجرائي عدم انجام وظايف مسؤولان اتاق‌ها

584

27/4/1396

قضائي

يك‌شوري

مسترد

 

 

296   

296

طرح الحاق يك ماده به قانون تقسيمات كشوري

585-

655

27/4/1396

شوراها

يك‌شوري

بايگاني

 

 

297   

297

طرح سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تبديل مي‌شود

586-

658

27/4/1396

اجتماعي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

298   

298

طرح اصلاح ماده (1) قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 2/12/1388

587-

675

28/4/1396

عمران

يك‌شوري

بايگاني

 

 

299   

299

طرح اصلاح تبصره بند (هـ) ماده (112) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

588

28/4/1396

آيين‌نامه

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 15/5/1396

300   

300

لايحه موافقتنامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين‌المللي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي افغانستان و جمهوري هند (موافقتنامه چابهار)

589-

648

28/4/1396

عمران

يك‌شوري

شورا

يك‌شوري

ارجاع: 15/5/1396

تقاضاي اولويت از سوي دولت در تاريخ 5/6/1396 واصل شده است.

301   

301

لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق

590-

634

28/4/1396

كشاورزي

يك‌شوري

قانون

 

 

302   

302

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در خصوص همكاري در زمينه بهداشت و قرنطينه دامي

591-

635

28/4/1396

كشاورزي

يك‌شوري

در دستور

يك‌شوري

ارجاع: 15/5/1396

303   

303

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان راجع‌به همكاري در زمينه پيشگيري، محدودسازي و كاهش پيامدهاي شرايط اضطراري 

592-

633

28/4/1396

بهداشت

يك‌شوري

قانون

 

 

304   

304

لايحه موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين گمرك جمهوري اسلامي ايران و اداره‌كل گمرك جمهوري سوسياليستي ويتنام

593

پيوست 1 دارد

679

28/4/1396

اقتصادي

يك‌شوري

در دستور

يك‌شوري

ارجاع: 16/5/1396

305   

305

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شركت بين‌المللي نقدينگي اسلامي

594

28/4/1396

اقتصادي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 17/5/1396

306   

306

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه اندازه‌شناسي آسيا اقيانوسيه

595

پيوست 1 دارد

674

28/4/1396

صنايع

يك‌شوري

در دستور

يك‌شوري

ارجاع: 22/5/1396

307   

307

لايحه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي لار

596

28/4/1396

اقتصادي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 15/5/1396

308   

308

طرح اصلاح موادي از قانون تجارت در خصوص ورشكستگي

603

17/5/1396

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 25/5/1396

309   

309

طرح شمول مشاغل سخت و زيان‌آور در مورد متصديان مشاغل تجزيه و توزيع (موزعين) شاغل در شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران

604-

647

17/5/1396

اجتماعي

يك‌شوري

بايگاني

 

 

310   

310

طرح اصلاح ماده (57) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

605

17/5/1395

آيين‌نامه

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 25/5/1396

311   

311

طرح بازنشستگي زودتر از موعد مشاغل قضائي غيرستادي

620

31/5/1396

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 19/6/1396

312   

312

لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق

621

پيوست 1 دارد

680

31/5/1396

اقتصادي

يك‌شوري

در دستور

يك‌شوري

ارجاع: 20/6/1396

313   

313

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند درباره كمك و همكاري متقابل در امور گمركي

622-

681

31/5/1396

اقتصادي

يك‌شوري

در دستور

يك‌شوري

ارجاع: 28/6/1396

314   

314

طرح حمايت از مرمت و احياي بافتهاي تاريخي ـ‌ فرهنگي و توانمندسازي مالكان و بهره‌برداران بناهاي تاريخي ـ فرهنگي

625

6/6/1396

فرهنگي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع: 5/7/1396

315   

315

طرح استفساريه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14/7/1380

626

6/6/1396

اجتماعي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع: 4/7/1396

316   

316

طرح اصلاح ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

627-

706

7/6/1396

برنامه

يك‌شوري

آماده رد

يك‌شوري

ارجاع: 11/7/1396

317   

317

لايحه اصلاح قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351

628

7/6/1396

اقتصادي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 23/7/1396

318   

318

لايحه اجازه اصلاح اساسنامه شركت سهامي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)

629-

727

8/6/1396

انرژي

يك‌شوري

آماده رد

يك‌شوري

ارجاع: 11/7/1396

319   

319

لايحه موافقتنامه بين‌المللي روغن زيتون و كنسرو زيتون مورخ 2015 (1394)

630-

712

8/6/1396

كشاورزي

يك‌شوري

آماده طرح

يك‌شوري

ارجاع: 25/7/1396

320   

320

طرح اصلاح قانون شهرداري‌ها

631

8/6/1396

عمران

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 15/7/1396

321   

321

طرح اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري

632

8/6/1396

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 15/7/1396

322   

322

لايحه اصلاح بند (2) ماده‌واحده قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي‌ها در بنادر

641-

709-

726

4/7/1396

عمران

يك‌فوريتي

آماده طرح

يك‌فوريتي

ارجاع: 16/7/1396

323   

323

طرح اصلاح ماده (19) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي

642

4/7/1396

شوراها

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 18/7/1396

324   

324

طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

643-

693

پيوست 1  و 2 دارد

694

4/7/1396

آيين‌نامه

يك‌شوري

در دستور

يك‌شوري

ارجاع: 16/7/1396

تقاضاي اولويت نمايندگان در اجراي ماده (104) آيين‌نامه داخلي واصل شده است.

325   

325

طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (1) و الحاق يك بند به تبصره (9) قانون بودجه سال 1396 كل كشور

650

12/7/1396

برنامه

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع: 16/7/1396

326   

326

طرح اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي اصلاحي مصوب 12/11/1390

659-

667

جايگزين 1  و پيوست 1 دارد

668

اصلاحيه 1  و جايگزين 1 اصلاحيه 1 دارد

16/7/1396

اجتماعي

دوفوريتي

كميسيون

دوفوريتي

ارجاع از جلسه علني: 19/7/1396

كليات در جلسه علني 19/7/1396 به‌تصويب رسيد و با رأي مجلس جهت رفع ابهام به كميسيون ارجاع گرديد.

به‌علت وجود اشكال در گزارش كميسيون، با هماهنگي دبير محترم هيأت‌رئيسه در تاريخ 20/8/1396 جهت اصلاح به كميسيون عودت گرديد.

327   

327

طرح ادغام مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان شركت فولاد در صندوق بازنشستگي كشوري

660

16/7/1396

اجتماعي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 25/7/1396

328   

328

طرح بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

669

19/7/1396

اقتصادي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 23/7/1396

329   

329

طرح تشديد مجازات جرائم خشن ارتكابي عليه بزه‌ديدگان خاص

682

30/7/1396

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 10/9/1396

330   

330

طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بد سرپرست

683

30/7/1396

قضائي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 10/8/1396

331   

331

طرح اصلاح بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 كل كشور

690

3/8/1396

برنامه

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 14/8/1396

332   

332

طرح استفساريه ماده (81) قانون ماليات‌هاي مستقيم

700

7/8/1396

اقتصادي

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 1/9/1396

333   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

334   

334

طرح اصلاح بند (ل) ماده (28) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

702

7/8/1396

برنامه

يك‌شوري

كميسيون

يك‌شوري

ارجاع: 16/8/1396

335   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

336   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

337   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

338   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341   

341

طرح اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

739

5/9/1396

شوراها

دوفوريتي

كميسيون

دوفوريتي

ارجاع: 5/8/1396

342   

342

طرح اصلاح تبصره بند (ب) ماده (35) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

740

5/9/1396

كشاورزي

يك‌فوريتي

كميسيون

يك‌فوريتي

ارجاع: 5/8/1396