اطلاعات پرسنلي
نام سمت تحصیلات سوابق کاری شماره داخلي
دکتر سعید مهرزادی مشاور اجرایی معاونت      
دکتر نامدار عبداللهیان مدیر کل امور مجلس      
دکتر محسن نجفی خواه رئیس مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت      
آقای جواد  افشاری مدیر کل امور حقوقی      
آقای حسن مومنی فراهانی رییس دفتر معاونت      
دکتر ادریس سلطانی مسئول روابط عمومی معاونت     5427