کتاب «مجموعه قوانین تنقیحی وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»

کتاب «مجموعه قوانین تنقیحی وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» در 388 صفحه شامل احکام قانونی معتبر راجع به وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط «مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت» تدوین و چاپ شد. بخش‌های از این کتاب در ادامه قابل دانلود است.

برای تدوین این مجموعه تنقیحی، همه قوانین و احکام مرتبط با وظایف و اختیارات این وزارتخانه (از ابتدای تاریخ قانونگذاری 1285تا مهرماه 1398) گردآوری و مورد بررسی کارشناسی واقع شده است. بدین منظور، اقدامات زیر صورت گرفته است:

  1. تمامی قوانین و  احکام قانونی مرتبط با حوزه سلامت از منابع معتبر و رسمی "گردآوری" شده است.

  2. قوانین و احکام قانونی مرتبط با وظایف و اختیارات وزارت از سایر احکام قانونی حوزه سلامت "احصاء" گردیده است.

  3. به "بررسی وضعیت اعتبار" هر یک از احکام قانونی پرداخته شده است.

  4. در صورت عدم اعتبار هر یک از احکام، به "درج استدلال عدم اعتبار" پرداخته شده است. 

  5. در مورد قوانین و احکام معتبری که صریحاً یا به طور ضمنی موضوع اصلاح یا الحاق واقع شده‌اند، "اعمال اصلاحات و الحاقات در متن حکم معتبر قانونی با ذکر استدلالات و مستندات" انجام گرفته است. 

  6. برای راهنمایی بیشتر استفاده‌کنندگان کتاب، پیوست‌هایی تهیه شده است که مراجعه به پیوست‌های «جدول تغییرات عنوان دستگاه‌ها» و «مهمترین قوانین نامعتبر مربوط به وظایف و اختیارات وزارت» برای استفاده بهتر از این کتاب توصیه می‌گردد.

در مقدمه این کتاب می خوانیم:

«در جریان اجرای طرح تدوین و تنقیح قوانین حوزه سلامت، تمامی احکام قانونی راجع به وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنقیح شده و مواد معتبر و نامعتبر شناسایی شده است. در مجموعه حاضر وظایف و اختیارات وزارت در این قوانین که دلیلی برای نسخ آن یافت نشده و معتبر هستند درج گردیده است. وظایف گردآوری شده در این مجموعه در زمره یکی از موارد زیر قرار می‌گیرد:

۱- وظایف و اختیاراتی که در قوانین صریحاً برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌بینی شده است.

۲- وظایف و اختیاراتی که در قوانین سابق برای «وزارت بهداری» یا «وزارت بهداری و بهزیستی» پیش‌بینی شده بود؛ ولی با توجه به اصل عدم نسخ و به این دلیل که در قوانین بعدی دلیلی برای نسخ آن‌ها وجود نداشته است، امروز جزئی از وظایف و اختیارات لازم‌الاجرای قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محسوب می‌شود.

۳- وظایفی مربوط به حوزه آموزش پزشکی که پیش از تصویب «قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» مصوب 6/9/1364 برعهده «وزارت فرهنگ و آموزش عالي» بوده و مستند به تبصره ماده ۲ قانون فوق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل شده است.

علاوه بر سه دسته از وظایف و اختیارات فوق، دسته‌ای دیگر از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وظایف و اختیاراتی هستند که به‌صورت عام برای کلیه وزارتخانه‌ها یا دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده و اختصاص به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ندارد. به‌عنوان مثال در ماده 15 «قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی» مصوب 4/12/1389 «کلیه دستگاه‌های اجرایی» مکلف شده‌اند تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را بر اساس بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی‌ خریداری کنند و «کلیه وزارتخانه‌ها» موظف شده‌اند بر حسن اجرای حکم مقرر در این ماده نظارت کنند. با توجه به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک دستگاه اجرایی و وزارتخانه محسوب می‌شود، وظیفه مقرر در ماده فوق‌الذکر یکی از وظایف عام این وزارت به‌حساب می‌آید اما این دسته از وظایف در مجموعه حاضر درج نشده است.

در مجموعه حاضر، قوانینی که دارای احکام معتبر در خصوص وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده، گردآوری شده است. در این قوانین چنانچه حکم نامعتبری (اعم از نسخ صریح، با اجرا منتفی، زمان منقضی، نسخ ضمنی و...) وجود داشته باشد، این حکم نیز با درج وصف (منسوخ) و قید دلیل نسخ و متن حکم در پاورقی، آورده شده است. همچنین در جدولی جداگانه (پیوست 6) مهمترین قوانین منسوخ راجع به وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درج شده است


برای دریافت بخشهایی از این کتاب بر لینک کلید نمائید.

 

   دانلود فایل : mgh.pdf           حجم فایل 4727 KB