طرحها و لوایح مرتبط


ردیف

عنوان طرح یا لایحه

شماره ثبت

شماره چاپ

کمیسیون اصلی

وضعیت استعلام از معاونتها

1

طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی

3

10

آموزش

-

 

2

طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت

6

13

اجتماعی

استعلام از توسعه 4/2/96

پاسخ توسعه 24/2/96

3

طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل

11

18

اجتماعی

اعاده از شورا

4

طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور

17

24

بهداشت

دارای سوابق استعلام از معاونتها در دوره نهم

5

طرح الزام سازمان تامين اجتماعي به برقراري مستمري بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386 براساس دوسال آخر بيمه پردازي سنوات ارفاقي آنان

19

26

بهداشت

 

-

 

6

طرح استفساریه ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه(اعاده از شورا)

21

28

برنامه، بودجه و محاسبات

دارای سوابق مکاتبه در دوره نهم

7

طرح تقویت وتوسعه نظام استاندارد(اعاده از شورا)

23

30

283

مشترک

استعلام از غذا و دارو 10/7/95

پاسخ غذا و دارو 12/7/95

8

تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی(اعاده از شورا)

24

31

اقتصادی

دارای سوابق مکاتبه در دوره نهم

9

لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح ماده ۱۲ قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان(اعاده از شورا)

26

33-194

فرهنگی

 

10

لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص

27

34

اجتماعی

-

11

طرح ممنوعيت تبليغات ومعرفي محصولات وخدمات غير مجاز وآسيب رسان به سلامت در رسانه هاي ارتباط جمعي داخلي وبين المللي و فضاهاي مجازي

29

36

بهداشت

دارای سوابق استعلام از معاونتها در دوره نهم

قانون

12

طرح اصلاح مواد (3)،(6)و(24)قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي

30

37

حمایت از تولید ملی

-

13

لایحه حمایت از حقوق معلولان

۳۱

۳۸

مشترک

مکاتبه رئیس کمیسیون مشترک 5/10/95

استعلام از کلیه معاونتها 7/10/95

پاسخ آموزش 2/11/95

پاسخ توسعه 9/11/95

پاسخ غذا و دارو 23/11/95

استعلام از بهداشت 18/2/96

پاسخ بهداشت30/2/96

پاسخ به رئیس کمیسیون مشترک 1/12/95

ارسال نظرات بهداشت 12/6/96

مکاتبه امورمجلس30/8/96

پاسخ به مجلس5/9/96

14

لايحه احكام داِئمي برنامه هاي توسعه كشور

32

39

مشترک

ارسال احکام پیشنهادی به ریاست جمهوری توسط وزیر 29/4/94

15

طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس(اعاده از شورا)

۳۶

۴۳

اجتماعی

-

16

طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور

۳۷

۴۴

اقتصادی

مکاتبه ریاست جمهوری (رونوشت عنداللزوم اظهار نظر) 2/5/95

در کمیسیون تصویب و ابلاغ شد

17

طرح الغای برخی قوانین از تاریخ ۱/۱/1310 تا 29/12/1328

۳۹

۴۶

قضایی و حقوقی

استعلام از دفتر تنقیح 13/3/96

18

طرح الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۸/۶/۱۲۸۵ تا ۳۰/۱۲/۱۳۰۹

۴۰

۴۷

قضایی و حقوقی

استعلام از دفتر تنقیح 13/3/96

19

طرح الغای برخی قوانین از تاریخ ۱/۱/۱۳۲۹ تا ۳۰/۷/۱۳۳۶

۴۱

۴۸

قضایی و حقوقی

استعلام از دفتر تنقیح 13/3/96

20

طرح نظام جامع رسانه های همگانی

48

57

فرهنگی

مکاتبه ریاست جمهوری 6/5/95

استعلام از روابط عمومی 13/5/95

پاسخ روابط عمومی 16/5/95

21

طرح اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

51

60

فرهنگی

مکاتبه ریاست جمهوری(رونوشت عنداللزوم اظهار نظر)  6/5/95

استعلام از توسعه 13/5/95

22

طرح حمایت از معلولان و سالمندان در عبور و مرور

۵۷

۷۷

شوراها و امور داخلی

 

-

23

لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین

60

71

قضایی و حقوقی

استعلام از دفتر حقوقی 28/3/96

استعلام از دفتر حقوقی و غذا و دارو 25/4/96

پیگیری دوم استعلام از حقوقی و غذا و دارو 19/6/96

پاسخ حقوقی

26/7/96

24

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل های) اول و دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو ۱۹۷۷

64

75

امنیت ملی

 

استعلام از اموربین الملل ، بهداشت ، درمان 28/4/96  

پیگیری دوم استعلام از اموربین الملل ، بهداشت ، درمان 19/6/96

پاسخ بهداشت 1/8/96

25

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

65

76

قضایی و حقوقی

استعلام از بهداشت 20/9/95

پاسخ بهداشت 22/9/95

26

لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان

69

80

قضایی و حقوقی

استعلام از درمان و حقوقی 12/4/96

پیگیری استعلام از درمان و حقوقی 28/4/96

پیگیری دوم استعلام از درمان و حقوقی 22/5/96

پاسخ حقوقی 4/6/96

پیگیری سوم استعلام از درمان 19/6/96

27

لایحه اصلاح قانون کار

71

82

اجتماعی

استعلام از توسعه،درمان، بهداشت،آموزشی ، تحقیقات و فناوری، غذا و دارو و دانشجویی 18/7/95

پاسخ بهداشت 28/7/95

پاسخ آموزشی 2/8/95

پاسخ توسعه 23/9/95

28

لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

74

85

اجتماعی

دارای سوابق مکاتبه با معاونتها و پاسخ وزیر به هیات دولت در دوره نهم

29

لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاههای اجرایی

77

88

قضایی و حقوقی

استعلام از حقوقی10/2/96

پاسخ حقوقی 12/2/96

30

لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور

82

93

عمران

استعلام از درمان 18/10/95

پاسخ بهداشت25/11/95

پاسخ اورژانس25/11/95

31

لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

(طرح کاهش آلودگی هوای کشور)

83

94

کشاورزی

بهداشت 1/9/95

مکاتبه ریاست جمهوری 7/9/95

استعلام از بهداشت 14/9/95

 

32

لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی

84

95

کشاورزی

پاسخ غذا و دارو 9/8/95

پاسخ غذا و دارو 22/9/95

ابلاغ قانون 22/7/97

33

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ناگویا درمورد دسترسی به منابع ژنتیکی و تسهیم عادلانه و منصفانه منافع حاصل از استفاده آنها الحاقی به کنوانسیون تنوع زیستی

86

97

کشاورزی

پاسخ غذا و دارو 9/8/95

 

34

لایحه حمایت از مالکیت فکری

87

98

قضایی و حقوقی

استعلام از تحقیقات27/7/95

پاسخ تحقیقات 8/8/95

35

لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور

90

101

شوراها و امور داخلی

دارای سوابق مکاتبه قبلی در دوره نهم توسط دفتر حقوقی

نامه به درمان جهت دعوت به جلسه و عدم حضور 18/7/95

پاسخ درمان 10/8/95

نامه به درمان جهت دعوت به جلسه و عدم حضور 29/9/95

پاسخ حقوقی 18/10/95 

پاسخ بهداشت 10/3/96

36

لایحه حفاظت از خاک

91

102

کشاورزی

دارای سوابق قبلی و دریافت پاسخ در دوره نهم

37

لایحه حمایت از مالکیت صنعتی

95

106

مشترک

آموزش، صنایع، قضایی

دارای سوابق مکاتبات در دوره نهم

استعلام از غذا و دارو، تحقیقات و فناوری ، بهداشت،درمان، انتقال خون ، انستیتوپاستور 25/4/96

پاسخ درمان 27/4/96

پاسخ انستیتوپاستور 9/5/96

38

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا

۹۶

۱۰۷

اقتصادی

-

39

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

97

108

اقتصادی

پاسخ بهداشت25/11/95

پاسخ بهداشت4/2/96

امورمجلس 18/2/96

پاسخ بهداشت26/2/96

40

لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

101

112

قضایی و حقوقی

سوابق مکاتبه دوره نهم دارد

41

لایحه اصلاح قانون امور گمرکی

۱۰۷

۱۱۸

اقتصادی

استعلام از بهداشت و غذا و دارو 13/10/95

پیگیری از بهداشت و غذا و دارو 2/3/96

پیگیری استعلام از بهداشت و غذا و دارو 12/4/96

استعلام از درمان و معاونت امور اجتماعی 8/5/96

پیگیری استعلام از درمان و معاونت امور اجتماعی 22/5/96

پاسخ درمان 21/5/96

پیگیری سوم استعلام از بهداشت و غذا و دارو13/6/96

پیگیری دوم استعلام از معاونت اموراجتماعی 13/6/96

پاسخ غذا و دارو 5/7/96

پاسخ بهداشت 22/7/96

42

لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان

183

231

قضایی و حقوقی

تائید شورای نگهبان

۴3

لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵

118

129

برنامه و بودجه

 

44

لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه دامپزشکی و بهداشت دام بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان

۱۲۲

۱۳۷

کشاورزی، آب و منابع طبیعی

-

۴5

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی

۱۲۶

۱۴۱

صنایع و معادن

استعلام از درمان 15/10/95

به دولت مسترد شد

46

 

طرح ممنوعیت اشتغال به کار محکومان ناشی از تحقیق و تفحص در مشاغل حساس مدیریتی دولتی

۱۴۰

۱۵۵

قضایی و حقوقی

مکاتبه ریاست جمهوری 2/6/95 استعلام از توسعه و حقوقی 9/2/96

پاسخ توسعه 17/2/96

پاسخ حقوقی 12/2/96

پاسخ به ریاست جمهوری 28/3/96

47

طرح استفساریه ق نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت

۱۴۳

۱۵۸

اجتماعی

استعلام از توسعه 13/10/95

48

طرح الحاق شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت

146

161

اجتماعی

دارای سوابق مکاتبه در دوره نهم(استعلام از بهداشت و دریافت پاسخ)

49

طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاههای اجرایی و حذف شرکت های پیمانکار

۱۴۷

۱۶۲

اجتماعی

استعلام از توسعه 13/10/95

پاسخ توسعه 11/12/95

50

طرح استفساریه دریافت چهاردرصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از واگذارنده کار به پیمانکار

۱۴۹

۱۶۴

بهداشت

استعلام از توسعه و بهداشت 13/3/96

پاسخ بهداشت 30/3/96

پاسخ توسعه با ارجاع نامه امورمجلس 10/5/96

در کمیسیون رد و بایگانی شد

51

طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد

153

172

اصل نود

-

52

طرح ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی (ویژه مقامات و مدیران)

154

173

اجتماعی

مکاتبه ریاست جمهوری

24/9/95

استعلام از توسعه،درمان،آموزشی،تحقیقات و فناوری،غذاودارو،دانشجویی ، دفتروزارتی4/10/96

پاسخ آموزشی 12/10/95

پاسخ غذا و دارو 25/10/95

پیگیری توسعه و درمان 9/11/95

پاسخ توسعه 23/11/95

پاسخ به ریاست جمهوری 25/11/95

53

طرح حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران

155

174

کشاورزی

مکاتبه ریاست جمهوری(رونوشت عنداللزوم اظهار نظر)  3/6/95

استعلام از بهداشت و غذا و دارو 8/6/95

 پیگیری استعلام از بهداشت و غذا و دارو

12/4/96

کلیات در کمیسیون رد شد

54

طرح حمایت از مالکیت صنعتی

157

176

آموزش، صنایع، قضایی

مکاتبه ریاست جمهوری 3/6/95

استعلام از تحقیقات و فناوری و غذا و دارو 9/6/95

پاسخ تحقیقات و فناوری 24/7/95

پاسخ به ریاست جمهوری 26/7/95

استعلام از غذا و دارو، تحقیقات و فناوری ، بهداشت،درمان، انتقال خون ، انسیتوپاستور 25/4/96

  پاسخ درمان 27/4/96

پاسخ انستیتوپاستور 9/5/96

55

لایحه معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی

۱۶۰

۱۷۹

اقتصادی

استعلام از توسعه و حقوقی

13/10/95

پیگیری استعلام از توسعه و حقوقی 31/3/96

پیگیری دوم استعلام از توسعه و حقوقی

20/6/96

پاسخ توسعه 27/6/96

قانون شد

56

لایحه موافقتنامه همکاری وکمک متقابل اداری درامورگمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره

۱۷۰

۱۹۲

اقتصادی

-

 

57

طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور

172

197

مشترک

مکاتبه ریاست جمهوری 15/6/95

استعلام از توسعه 28/6/95

استعلام از بهداشت 24/7/95

پاسخ توسعه 12/7/95

پاسخ بهداشت 23/8/95

پاسخ به ریاست جمهوری 2/9/95

58

طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداختها

۱۷۳

۱۹8

اجتماعی

مکاتبه ریاست جمهوری 8/6/95

استعلام از توسعه 9/6/95

پیگیری 19/7/95

پاسخ توسعه 8/8/95

تهیه پیش نویس جهت پاسخ به ریاست جمهوری15/8/95

59

طرح الزام وزارت امور خارجه به توسعه دیپلماسی انقلابی کشور

174

215

امنیت ملی و سیاست خارجی

 

استعلام از امور بین الملل15/6/96

60

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

۱۷۵

۲۱۶

 

 

61

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه درخصوص تأمین اجتماعی

۱۸۱

۲۲۹

اجتماعی

مکاتبه با درمان جهت حضور در جلسه و عدم حضور 29/9/95

62

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری وکمک متقابل اداری درامورگمرکی

۱۸۴

۲۳۲

اقتصادی

 

-

63

طرح استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

187

244

اجتماعی

مکاتبه ریاست جمهوری

10/7/95

استعلام از توسعه 10/7/95

پاسخ توسعه 23/7/95

پاسخ به ریاست جمهوری 30/9/95

64

طرح عضویت رئیس پدافند غیرعامل کشور در شوراهای عالی

۲۱۰

۳۰۵

امنیت ملی

مکاتبه ریاست جمهوری 15/8/95

استعلام از کلیه معاونتها 22/8/95

پاسخ آموزشی 26/8/95

پاسخ بهداشت 29/8/95

پاسخ به ریاست جمهوری 2/9/95

65

لایحه اصلاح تبصره ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

211

306

اقتصادی

استعلام دفتر حقوقی از توسعه ،آموزشی و تحقیقات و فناوری 1/6/95

پاسخ آموزشی 7/6/95

پاسخ تحقیقات و فناوری 7/6/95

پاسخ توسعه 16/6/95

پاسخ وزیر به هیات دولت 13/9/95

66

طرح تأمین اجتماعی همگانی

222

368

بهداشت

مکاتبه ریاست جمهوری 7/10/95

استعلام از توسعه،درمان، غذا ، بهداشت19/10/96

پاسخ بهداشت17/12/95(بایگانی طبق دستور تا دریافت پاسخ از سایر معاونتها)

پیگیری از درمان،توسعه و غذا و دارو22/12/95

پاسخ توسعه28/12/95 (بایگانی طبق دستور تا دریافت پاسخ از سایر معاونتها)

پیگیری دوم از درمان ، بهداشت ، غذا و دارو 20/1/96

۶7

طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور

۲۲۳

۳۷۵

اجتماعی

مکاتبه ریاست جمهوری

استعلام از کلیه معاونتها 4/10/95

پیگیری از درمان و توسعه 9/11/95

پاسخ آموزشی 12/10/95

پاسخ غذا و دارو 25/10 /95

 پاسخ توسعه 23/11/95

پاسخ به ریاست جمهوری 25/11/95

68

طرح اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور

۲۲۶

۳۸۹

اجتماعی

مکاتبه ریاست جمهوری 20/10/95

استعلام از کلیه معاونتها  25/10/95

پیگیری از توسعه و درمان 5/11/95

پاسخ توسعه 12/11/95

پاسخ به ریاست جمهوری 23/11/95

69

طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی تخصصی دارویی برکت

۲۲۹

۳۹۳

اقتصادی

مکاتبه ریاست جمهوری 12/11/95

استعلام از توسعه و غذا و دارو 18/11/95

پاسخ غذا و دارو 23/11/95

پاسخ به ریاست جمهوری 25/11/95

استعلام مجدد از غذا و دارو 29/6/96

پاسخ غذا و دارو 3/7/96

۷0

طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

۲۳۱

۴۱۰

تدوین آیین نامه

 

71

لایحه اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

234

413

بهداشت

استعلام از درمان،بهداشت،

پرستاری،آموزشی25/10/95

پیگیری استعلام درمان، توسعه،بهداشت5/11/95

نامه ریاست جمهوری ۲۱/۱/۹۶

استعلام از درمان26/1/96

۷2

طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن

۲۳۶

۴۳۰

قضایی

مکاتبه ریاست جمهوری 24/12/95

استعلام از بهداشت و غذا و دارو4/2/95

پیگیری استعلام از بهداشت و غذا و دارو3/3/96

پیگیری دوم استعلام از بهداشت و غذا و دارو 12/4/96

استعلام از درمان 12/4/96

پیگیری استعلام از درمان 16/5/96

پیگیری دوم استعلام از درمان 12/6/96

پیگیری سوم استعلام از بهداشت و غذا و دارو 12/6/96

مراتب جهت تصمیم گیری به استحضار آقای دکتر گلمکانی رسانده شد.

73

لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

۲۴۴

۴۴۴

فرهنگی

استعلام از بهداشت و آموزشی 2/2/96

پیگیری استعلام از بهداشت و آموزشی 9/2/96

استعلام از دانشجویی9/2/96

پاسخ آموزشی10/2/96

پاسخ بهداشت11/2/96

-جلسه با نماینده معاونت دانشجویی۲۶/2/96

پیگیری استعلام از دانشجویی 8/3/96

 

74

لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر

251

459

بهداشت

استعلام از درمان،غذا و دارو 3/12/96

پیگیری استعلام از درمان و غذا ودارو 10/3/96

پاسخ اورژانس7/4/96

پاسخ بهداشت 24/7/96

75

لایحه مالیات بر ارزش افزوده

252

460

اقتصادی

استعلام از غذا و دارو،

بهداشت ، درمان و آموزش7/3/96

پاسخ آموزش 27/3/96

پاسخ بهداشت 4/4/96

پیگیری استعلام از غذا و دارو ، درمان و آموزش 4/4/96

پاسخ غذا و دارو18/4/96

بهداشت 7/4/96

مشاور وزیر 7/4/96

پاسخ بهداشت 11/5/96

پیگیری سوم استعلام از درمان 1/8/96

پاسخ درمان

3/8/96

76

طرح الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۲۵۷

۴۷۱

ویژه حمایت از تولید ملی

استعلام از بهداشت و غذا و دارو 7/4/96

پیگیری استعلام از بهداشت و غذا و دارو 28/4/96

پیگیری دوم استعلام از بهداشت و غذا و دارو22/5/96

پاسخ بهداشت 7/6/96  

بایگانی درکمیسیون

 

77

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

264

490

فرهنگی

مکاتبه با کلیه معاونتها 13/3/96

پاسخ بهداشت 21/3/96

پاسخ آموزشی 22/3/96

ارسال پیش نویس پاسخ به ریاست جمهوری 22/3/96

پاسخ به ریاست جمهوری 12/4/96

78

طرح الحاق موادی به قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیر مترقبه

269

516

عمران

استعلام از اورژانس 8/6/96

پاسخ اورژانس 21/6/96

79

طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

272

521

قضایی

      در کمیسون تصویب شد

80

طرح اصلاح ماده (31) قانون مقررات صادرات و واردات

278

550

اقتصادی

استعلام از غذا و دارو 8/5/96

پیگیری استعلام از غذا و دارو 22/5/96

پیگیری دوم استعلام از غذا و دارو 19/6/96

پیگیری سوم استعلام از غذا و دارو 17/7/96

پاسخ غذا و دارو 23/7/96

بایگانی شد

81

طرح لغو قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب 1310

279

551

مشترک

استعلام از بهداشت 26/4/96

پیگیری استعلام از بهداشت 22/5/96

پیگیری دوم استعلام از بهداشت 19/6/96

پاسخ بهداشت 1/7/96

82

طرح "اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان"

 

286

871

اجتماعی

مکاتبه ریاست جمهوری 27/4/96

استعلام از توسعه 28/4/96

پیگیری استعلام از توسعه 23/5/96

پاسخ توسعه 23/5/96

پاسخ به ریاست جمهوری 28/5/96

83

طرح " حذف تبصره (2) ماده (4) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی"

 

288

573

بهداشت و درمان

مکاتبه ریاست جمهوری 15/5/96

استعلام از آموزشی و غذا و دارو 18/5/96

پیگیری استعلام از آموزشی و غذا و دارو 8/6/96

پیگیری  دوم استعلام از آموزشی 17/7/96

پیگیری تلفنی مکاتبه ریاست جمهوری 30/7/1396

پیگیری سوم استعلام از آموزشی 1/9/96

پاسخ آموزشی 11/9/96

پاسخ به ریاست جمهوری 20/10/96

استعلام مجدد از آموزشی توسط معاونت 9/7/97

پاسخ غذا و دارو 9/8/97

 

84

طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی

292

581

اجتماعی

مکاتبه ریاست جمهوری 15/5/96

استعلام از توسعه 18/5/96

پیگیری استعلام از توسعه 8/6/96

پاسخ توسعه 12/6/96

پاسخ به ریاست جمهوری 20/6/96

85

طرح ساماندهی اهداء در مراکز درمان ناباروری

 

293

582

بهداشت و درمان

مکاتبه ریاست جمهوری 15/5/96

استعلام از درمان،بهداشت،آموزشی 9/5/96

پیگیری استعلام از درمان،بهداشت،آموزشی 23/5/96

پاسخ آموزشی 24/5/96

پاسخ درمان 25/5/96

پاسخ دبیرخانه شورای آموزش پزشکی30/5/96

پاسخ قائم مقام آموزشی 30/5/96

تهیه پیش نویس پاسخ ریاست جمهوری 1/6/96

پاسخ بهداشت 22/6/96

پاسخ مجدد به ریاست جمهوری 27/6/96

 

86

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری

303

592

بهداشت و درمان

استعلام از درمان 28/5/96

پیگیری دوم استعلام از درمان 19/6/96

پاسخ اورژانس 10/7/96

87

لایحه موافقتنامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394)

 

319

630

کشاورزی

استعلام از غذا و دارو 6/8/96

در کمیسیون تصویب شد

88

طرح اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری

321

632

اجتماعی

استعلام از توسعه 19/7/96

پاسخ توسعه 20/9/96

89

طرح اصلاح بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 کل کشور

331

690

برنامه و بودجه و محاسبات

مکاتبه ریاست جمهوری 20/8/96

استعلام از توسعه و آموزشی 21/8/96

پیگیری استعلام از توسعه و آموزشی 11/9/96

پاسخ توسعه 2/10/96

پاسخ به ریاست جمهوری 4/10/96

90

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا

337

732

امنیت ملی و سیاست خارجی

استعلام از بهداشت 24/8/96

پاسخ بهداشت 30/8/96

91

طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه

351

769

برنامه و بودجه

مکاتبه ریاست جمهوری 19/10/96

استعلام از توسعه 23/10/96

پیگیری استعلام از توسعه 15/12/96

پیگیری دوم استعلام از توسعه 2/2/97

پاسخ توسعه 12/3/97

پاسخ به ریاست جمهوری 21/3/97

92

لایحه " الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این گونه جابجایی ها

354

774

عمران

استعلام از غذا و دارو 23/8/96

پیگیری استعلام از غذا و دارو 11/9/96

پیگیری دوم استعلام از غذا و دارو 23/10/96

استعلام از بهداشت 23/10/96

پاسخ بهداشت 8/11/96

پاسخ غذا و دارو 2/12/96

93

طرح  اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی

360

787

برنامه و بودجه

مکاتبه ریاست جمهوری 8/5/97

استعلام از همه معاونتها 13/5/97

پاسخ توسعه 30/5/97

پاسخ ریاست جمهوری 19/6/97

 

94

طرح استفساریه حاکم بودن قوانین و مقررات اداری مالی و استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی بر سازمان انتقال خون ایران

361

793

اجتماعی

*مکاتبه ریاست جمهوری 5/12/96

استعلام از توسعه و انتقال خون 6/12/96

پیگیری استعلام از توسعه و انتقال خون 27/12/96

پیگیری دوم استعلام از توسعه و انتقال خون 2/2/97

پیگیری سوم استعلام از توسعه و انتقال خون 9/2/97

طبق دستور به علت حصول نتیجه اختتام شد.

95

طرح اصلاح موادی از قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال

363

795

کشاورزی

استعلام از غذا و دارو 2/12/96

پاسخ غذا و دارو 20/1/97

96

طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز های کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم

364

796

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی

*مکاتبه ریاست جمهوری 5/12/96 ( ارجاع 2/2/97 )

استعلام از توسعه 2/2/97

استعلام از هیات امنای ارزی 2/2/97

استعلام از هیات امنای دانشگاهها 2/2/97

استعلام از غذا و دارو 15/2/97

پاسخ توسعه 18/2/97

پاسخ هیات امنای دانشگاهها

9/2/1397

پاسخ غذا و دارو 29/2/97

پاسخ رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی

پاسخ به ریاست جمهوری 13/3/97

پاسخ به رئیس کمسیون مجلس 13/3/97

قانون شد

97

طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

367

806

مشترک

*مکاتبه ریاست جمهوری 5/12/96

استعلام از بهداشت12/12/96

پاسخ بهداشت 14/12/96

تهیه پیش نویس پاسخ 16/12

پاسخ به ریاست جمهوری 8/2/97

مکاتبه ریاست جمهوری 23/8/97

اطلاع به معاونت بهداشت 27/8/97

98

لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری

372

823

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی

استعلام از توسعه 4/11/96

پیگیری استعلام از توسعه 6/12/96

پیگیری دوم استعلام از توسعه 27/12/96

پیگیری سوم استعلام از توسعه

2/2/97

پاسخ منابع انسانی 4/2/97

برگرداندن نامه به علت عدم مکفی بودن پاسخ 10/2/97

استعلام از توسعه 4/6/97

پیگیری استعلام از توسعه 28/8/97

پاسخ توسعه 7/9/97

پاسخ به مجلس 12/9/97

99

طرح اصلاح بند الف ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران

377

842

آموزش

مکاتبه ریاست جمهوری 16/12/96

استعلام از آموزشی 3/2/97

پاسخ آموزشی 9/2/97

پاسخ به ریاست جمهوری 15/2/97

 

100

طرح اصلاح قانون تابعیت

380

845

قضایی و حقوقی

*مکاتبه ریاست جمهوری 23/1/97

استعلام از توسعه 29/1/97

استعلام از دفتر حقوقی 9/2/97

پاسخ حقوقی 17/2/97

پیگیری استعلام از توسعه 22/2/97

 پاسخ توسعه 5/3/97

عودت به حقوقی جهت مکفی نبودن پاسخ 9/3/97

پاسخ به ریاست جمهوری 13/3/97

 

101

طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی

394

894

ویژه حمایت از تولید ملی

استعلام از تمام معاونتها 15/2/97

مکاتبه ریاست جمهوری 31/2/97

پاسخ تحقیقات 1/3/97

پاسخ توسعه 2/3/97

پاسخ آموزشی 2/3/97

پیگیری استعلام از بقیه معاونتها 13/3/97

پاسخ به ریاست جمهوری 30/3/97

پاسخ انتقال خون 5/4/97

پاسخ بهداشت 4/4/97

102

طرح ایجاد وزراء منطقه ای

407

968

    شوراها

مکاتبه ریاست جمهوری 9/4/97

استعلام از تمام معاونتها و سازمانهای وزارت متبوع 2/4/97

پاسخ درمان 3/4/97

پیگیری اول 10/4/97

پاسخ آموزشی 11/4/97

پاسخ تحقیقات 16/4/97

پاسخ غذا و دارو 20/4/97

پاسخ معاونت پرستاری 27/4/97

پاسخ به ریاست جمهوری 9/5/97

103

طرح ادغام سازمانهای اورژانس ، مدیریت بحران و هلال احمر و تشکیل وزارت مدیریت بحران

413

977

اجتماعی

مکاتبه ریاست جمهوری 19/4/97

استعلام از تمام معاونتها و سازمانهای وزارت متبوع 28/3/97

 پاسخ بیمه سلامت2/4/97

پاسخ بهداشت 6/4/97

پاسخ بهداشت 9/4/97

پیگیری اول 20/4/97

پاسخ معاونت برنامه ریزی 3/5/97

پاسخ معاونت اجتماعی 13/5/97

پاسخ ریاست جمهوری 21/5/97

104

طرح اصلاح ماده (39) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

416

986

اجتماعی

استعلام از توسعه 3/4/97 

پیگیری اول 20/4/97

مکاتبه ریاست جمهوری 27/4/97

پیگیری دوم 1/5/97

پیگیری سوم 11/6/97

مکاتبه ریاست جمهوری پس گرفته شد 21/7/97

پاسخ توسعه 13/8/97

105

طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم

417

987

اقتصادی

استعلام از توسعه 3/4/97

پاسخ توسعه 12/4/97

106

طرح الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

420

990

ویژه حمایت از تولید ملی

مکاتبه ریاست جمهوری(ارجاع شده به دفتر حقوقی ) 26/4/97

استعلام از توسعه ، هیات امنای صرفه جویی ارزیی ، خیرین سلامت 3/4/97

پاسخ توسعه 9/4/97

پاسخ ریاست جمهوری 20/5/97

107

طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

422

997

اجتماعی

استعلام از بهداشت و معاون امور اجتماعی 10/4/97

پاسخ بهداشت 17/4/97

پاسخ بهداشت 3/5/97

 

108

طرح اصلاح بند (110) تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور

 

427

1006

برنامه و بودجه

استعلام از توسعه 13/5/97

پاسخ توسعه 17/5/97

109

طرح اصلاح بند هـ تبصره 5 قانون بودجه 97

429

1008

برنامه و بودجه

استعلام از توسعه و بیمه سلامت 23/4/97

پاسخ توسعه 26/4/97

پاسخ بیمه سلامت 30/4/97

110

لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی

436

1020

کشاورزی

استعلام از توسعه ، درمان ، بهداشت 20/3/97

پاسخ توسعه 23/3/97

پیگیری اول 20/4/97

111

لایحه تشکیل وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و کار و تعاون

438

1026

اجتماعی

استعلام از توسعه 10/7/97

پاسخ توسعه 18/7/97

112

طرح الحاق یک تبصره به ماده (8)قانون هوای پاک

439

1027

انرژی

استعلام از بهداشت 15/5/97

پاسخ بهداشت 15/5/97

113

طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

441

1029

اجتماعی

استعلام از توسعه 15/5/97

پیگیری اول 11/6/97

پاسخ توسعه 26/6/97

قانون

 شد.

114

طرح اصلاح تبصره (14) قانون بودجه سال 1397 کل کشور

443

1031

انرژی

استعلام از توسعه 15/5/97

پاسخ توسعه 20/5/97

 

115

طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات دو تابعیتی و مرتبط با دول خارجی

444

1032

اجتماعی

استعلام از توسعه و حقوقی 27/5/97

پیگیری اول 7/7/97

مکاتبه ریاست جمهوری 25/7/97

پیگیری دوم 29/7/97

پاسخ توسعه 9/8/97

پاسخ به ریاست جمهوری (طبق نظر آقای دکتر گلمکانی ارسال نشد)

116

طرح اصلاح بند هـ تبصره 5 قانون بودجه 97

450

1043

برنامه و بودجه

استعلام از توسعه و بیمه سلامت 27/5/97

پاسخ توسعه 26/4/97

117

طرح الحاق یک بند به ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری

454

1064

اجتماعی

استعلام از توسعه و هیات امنا 11/6/97

مکاتبه ریاست جمهوری 2/7/97

پیگیری اول 7/7/97

پاسخ هیات امنا 9/7/97

پیگیری دوم از توسعه

پاسخ توسعه 13/8/97

118

طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور

 

459

1080

برنامه و بودجه

استعلام از توسعه و بیمه سلامت

11/7/97

مکاتبه ریاست جمهوری 7/8/97

پیگیری اول 15/7/97

پاسخ توسعه 30/7/97

پاسخ ریاست جمهوری 7/8/97

119

طرح لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمان های مستلزم ذکر یا تصریح نام، ازشمول قوانین و مقررات عمومی

465

1086

قضایی و حقوقی

استعلام از توسعه ، غذا و دارو ، هیات امناء ، بیمه سلامت ، اورژانس ، انتقال خون ، انستیتو پاستور19/6/97

مکاتبه ریاست جمهوری 2/7/97

پاسخ توسعه 4/7/97

پیگیری اول 7/7/97

پاسخ سازمان انتقال خون 9/7/97

پاسخ بیمه سلامت10/7/97

پاسخ به ریاست جمهوری (ارائه پیش نویس 17/7/97)

پاسخ ریاست جمهوری 2/11/97

پاسخ غذا و دارو 25/7/97

پاسخ هیات امنا 30/7/97

120

لایحه اصلاح ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

469

1102

قضایی و حقوقی

مکاتبه ریاست جمهوری 11/6/97

استعلام از درمان ، بهداشت ، امور اجتماعی ، اورژانس 21/6/97

پاسخ بهداشت 31/6/97

پاسخ اورژانس 31/6/97

پاسخ به ریاست جمهوری 14/7/97

121

طرح "الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون مقررات صادارات و واردات"

 

472

1105

اقتصادی

استعلام از توسعه ، درمان ، غذا و دارو ، هیات امنای صرفه جویی ارزی 11/7/97

پاسخ درمان 14/7/97

پاسخ توسعه 24/7/97

غذا و دارو 12/8/97

122

طرح "اصلاح ماده (1041) قانون مدنی اصلاحی مصوب 1/4/1381 "

 

473

1106

قضایی و حقوقی

استعلام از بهداشت ، درمان ، اجتماعی ، حقوقی و مشاور وزیر در امور زنان 11/7/97

پاسخ درمان 14/7/97

پاسخ مشاور وزیر در امور زنان 6/8/97

پاسخ بهداشت 24/9/97

123

طرح "اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور اصلاحی مصوب 1395/02/26"

475

1115

آموزش

استعلام از آموزش 11/7/97

مکاتبه ریاست جمهوری 19/7/97

پیگیری اول 21/7/97

پاسخ آموزشی 5/8/97

پاسخ به ریاست جمهوری7/8/97

124

لایحه  درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

476

1116

برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، اقتصادی ، شوراها و امور داخلی کشور

استعلام از توسعه 2/7/97

پاسخ توسعه 25/7/97

125

طرح تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی

 

479

1125

اجتماعی

استعلام از توسعه ، مشاور وزیر در امور شاهد و ایثارگران ، دفتر سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد  و مشاور معاون درمان 22/7/97

پاسخ  ، مشاور وزیر در امور شاهد و ایثارگران 24/7/97

مکاتبه ریاست جمهوری 29/7/97

پیگیری از توسعه ، دفتر سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد  و مشاور معاون درمان 6/8/97

پاسخ توسعه 19/8/97

پاسخ ریاست جمهوری17/9/97

126

طرح اصلاح جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

480

1126

اجتماعی

استعلام از توسعه 22/7/97

مکاتبه ریاست جمهوری 29/7/97

پیگیری از توسعه 6/8/97

پاسخ توسعه 22/8/97

به علت رد در کمییسیون اختتام شد.

 

 

 

 

127

طرح استفساریه عدم شمول حکم ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت سقف مرخصی قابل ذخیره به ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال و ذخیره مرخصی ناشی از اعمال مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374

 

481

1127

اجتماعی

 

 

 

استعلام از توسعه 22/7/97

مکاتبه ریاست جمهوری 29/7/97

پیگیری از توسعه 6/8/97

پیگیری دوم از توسعه 14/9/97

پاسخ توسعه 8/10/97

پاسخ ریاست جمهوری (پیش نویس9/10/97)

پاسخ ریاست جمهوری 1/11/97

128

طرح اصلاح ماده (14) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

 

482

1128

اجتماعی

استعلام از توسعه ، مشاور وزیر در امور شاهد و ایثارگران 22/7/97

پاسخ  مشاور وزیر در امور شاهد و ایثارگران 24/7/97

مکاتبه ریاست جمهوری 6/8/97

پیگیری از توسعه 14/9/97

پاسخ توسعه 3/10/97

پاسخ ریاست جمهوری 12/10/97

129

لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

488

1149

   آموزش

استعلام از آموزشی ، دانشجویی و دبیرخانه هیات مرکزی گزینش 6/8/97

پاسخ گزینش 23/8/97

پیگیری اول از آموزشی و دانشجویی14/9/97

پیگیری دوم از آموزشی و دانشجویی18/10/97

پاسخ آموزشی 23/10/97

130

طرح استفساریه ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

492

  1173

   اجتماعی

مکاتبه ریاست جمهوری 21/8/97

استعلام از توسعه 23/8/97

پاسخ توسعه 7/9/97

پاسخ ریاست جمهوری (پیش نویس11/9/97)

پاسخ ریاست جمهوری 15/12/97

131

طرح  اصلاح ماده(117) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

494

1175

تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس

استعلام از دفتر وزارتی ، هیات امنا آقای نجفی خواه و آقای زارعی 27/8/97

132

طرح ابلاغ، انتشار و اجرای قوانین

495

1176

مطالعات حقوقی

استعلام از دفتر حقوقی و آقای زارعی 23/8/97

مکاتبه ریاست جمهوری 5/10/97

پیگیری از دفتر حقوقی و آقای زارعی5/10/97

پیگیری دوم از دفتر حقوقی و آقای زارعی24/10/97

آقای هوشیاران 3201

133

تخصیص ارزدولتی به کالاهای اساسی وخدمات ضروری مشروط به رصد قیمت تا مصرف کننده نهائی

497

1185

 اقتصادی

استعلام از درمان ، غذا و دارو  و هیات امنا صرفه جویی ارزی 28/8/97

مکاتبه ریاست جمهوری 2/10/97

پیگیری از درمان ، غذا و دارو  و هیات امنا صرفه جویی ارزی 5/10/97

پاسخ درمان 19/10/97

پاسخ ریاست جمهوری (پیش نویس22/10) عودت

پاسخ غذا و دارو 23/10/97

استعلام از بیمه سلامت 25/10/97

پیگیری استعلام از هیات امنای صرفه جویی ارزی 25/10/97

بیمه سلامت 21/11/97

پاسخ بیمه سلامت 23/11/97

به علت پاسخ متناقض جهت تعیین تکلیف به آقای دکتر عندلیبی ارجاع شد12/12/97

پاسخ آقای زارعی : به دلیل اینکه از دستور خارج شده ارائه نظر موضوعیتی ندارد.

 

134

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

498

1200

اجتماعی

مکاتبه ریاست جمهوری 14/6/97

استعلام از اورژانس 19/6/97

پیگیری اول 7/7/97

پیگیری دوم13/8/97

پیگیری سوم 14/9/97

پاسخ اورژانس 26/10/97

پاسخ ریاست جمهوری  3/11/97

135

طرح الزام شاغلان حرف پزشکی و وابسته به تجهیز مرکز ارائه خدمات سلامت به دستگاه کارت خوان بانکی

508

1211

اقتصادی

استعلام از توسعه ، درمان و حقوقی21/9/97

پاسخ توسعه 27/9/97

مکاتبه ریاست جمهوری 1/10/97

پیگیری از درمان و حقوقی 5/10/97

پاسخ درمان 2/11/97

پاسخ ریاست جمهوری 13/11/97

136

طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم

511

1214

  اجتماعی

استعلام از آموزشی و توسعه21/9/97

پاسخ آموزشی 24/9/97

پاسخ توسعه 4/10/97

مکاتبه ریاست جمهوری 6/10/97

پاسخ ریاست جمهوری (پیش نویس9/10/97)

137

طرح نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله، وکالت و مهندسی

514

1226

امور داخلی کشور و شوراها

استعلام از درمان و بهداشت 28/9/97

پاسخ نظام پزشکی 10/10/97

 مکاتبه ریاست جمهوری 18/10/97

پیگیری استعلام از درمان و بهداشت 23/10/97

پیگیری دوم استعلام از درمان و بهداشت 27/11/97

پیگیری دوم ریاست جمهوری 21/1/98

پیگیری سوم از درمان و بهداشت 25/1/98

انعکاس به دفتر وزارتی 10/4/98

دفتر وزارتی 15/4/98

پاسخ درمان 18/4/98

پیش نویس پاسخ ریاست جمهوری23/4

پاسخ بهداشت 31/4/98

پاسخ ریاست جمهوری1/5/98

138

لایحه ساماندهی تعهدات دانش آموختگان رشته های پزشکی و پیراپزشکی

 

520

1240

بهداشت

استعلام از آموزشی و دفتر حقوقی6/8/97

پیگیری از آموزشی و دفتر حقوقی 14/9/97

پاسخ آموزشی 21/9/97

تقاضای استرداد لایحه 9/5/98

 

139

طرح اصلاح ماده (22) و تبصره (3) مربوط و الحاق دو تبصره به آن و همچنین الحاق ماده(27) مکر و چهار تبصره آن به قانون رسیدگی به تخلفات اداری

523

1243

   اجتماعی

استعلام از دفتر هماهنگی هیاتها 5/10/97

مکاتبه ریاست جمهوری 8/10/97

پیگیری استعلام از دفتر هماهنگی هیاتها 23/10/97

پیگیری دوم استعلام از دفتر هماهنگی هیاتها 24/11/97

پیگیری تلفنی از آقای روزبه 3235

31/2/98

140

طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظیفه عمومی

526

1248

امنیت ملی

استعلام از آموزشی16/10/97

مکاتبه ریاست جمهوری 23/10/97

پیگیری استعلام از آموزشی 25/10/97

پاسخ آموزشی 1/11/97

پاسخ به ریاست جمهوری 3/11/97

141

طرح انتقال وزارتخانه های دولت از تهران به استان های مستعد و دارای شرایط در یک دوره پنجساله

528

1259

مطالعات اقتصاد

استعلام از همه معاونتها 16/10/97

پاسخ بیمه سلامت 18/10/97

پاسخ توسعه 19/10/97

پاسخ انتقال خون 1/11/97

پاسخ تحقیقات و فناوری 26/10/97

مکاتبه ریاست جمهوری 1/11/97

پیگیری استعلام از همه معاونتها 2/11/97

پاسخ ریاست جمهوری (پیش نویس 27/11/97 ) در تاریخ 15/12/97 از معاونت به آقای دکتر نجفی خواه ارسال شده است.

پاسخ غذا و دارو 5/12/97

142

طرح اصلاح تبصره (1) و حذف تبصره های (2) تا (4) بند (الف) و اصلاح بند (ب) ماده (13) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

 

529

1265

اجتماعی

مصوبه مجلس و تائیدیه شورای نگهبان ارجاع به توسعه 9/11/97

 

143

لایحه مشارکت عمومی - خصوصی

 

 

 

استعلام از توسعه 7/11/97

پاسخ توسعه 24/11/97

144

طرح اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تأمین اجتماعی

539

1287

اجتماعی

استعلام از توسعه و بهداشت 14/11/97

پاسخ بهداشت 11/12/97

145

طرح تعویق واگذاری شرکتهای دولتی دارای طرحهای تثبیت و توسعه

543

 

حمایت از تولید ملی

مکاتبه ریاست جمهوری 7/12/97

استعلام از توسعه 7/12/97

پاسخ بیمه سلامت 20/12/97

پیگیری استعلام از توسعه 15/2/98

پاسخ توسعه 16/2/98

پاسخ به ریاست جمهوری 16/2/98

146

طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

 

547

1308

اجتماعی

استعلام از توسعه 1/12/97

مکاتبه ریاست جمهوری 12/12/97

پیگیری استعلام از توسعه18/12/97

پاسخ توسعه 20/1/98

پاسخ ریاست جمهوری 18/2/98

147

لایحه جامع انتخابات

550

1320

 

استعلام از همه معاونتها 12/12/97

پاسخ درمان 19/12/97

توسعه 17/2/98

 

148

طرح مدیریت تعارض منافع

555

1335

 

استعلام از توسعه و حقوقی

25/12/97

پاسخ توسعه 28/12/97

مکاتبه ریاست جمهوری 4/2/98

پیگیری استعلام از حقوقی 18/2/98

پیگیری استعلام از حقوقی 7/3/98

پاسخ حقوقی 12/3/98

پاسخ ریاست جمهوری 25/3/98

149

طرح حمایت از آسیب دیدگان از سیل و سوانح طبیعی و پیشگیری از مخاطرات طبیعی

557

1349

برنامه و بودجه

استعلام از توسعه ، حقوقی ، اورژانس 25/1/98

منابع انسانی 9/2/98 (عدم ارتباط )

مکاتبه ریاست جمهوری 27/1/98

پیگیری استعلام از حقوقی ، اورژانس 15/2/98

توسعه 21/2/98

پیگیری استعلام از اورژانس 12/3/98

اورژانس 20/3/98

پاسخ ریاست جمهوری 25/3

 

 

150

طرح  تنبیه و مجازات کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران                            

559

1351

امنیت ملی

مکاتبه ریاست جمهوری 3/2/98

استعلام از همه معاونتها 4/2/98

پیگیری از طرف دفتر وزارتی 9/2/97

پیگیری استعلام از همه معاونتها

10/2/98

بهداشت 14/2/98

بیمه سلامت 14/2/98

آموزشی 15/2/98

غذا و دارو 18/2/98

توسعه ( ارجاع اتوماسیونی ) 21/2/98

درمان 29/2/98

مرکز تحقیقات سلامت 31/2/98

پاسخ ریاست جمهوری 1/3/98

151

طرح حذف دلار از معاملات بین المللی

 

558

1350

اقتصادی

مکاتبه ریاست جمهوری 4/2/98

استعلام از توسعه 8/2/98

وزارتی 18/2/98

پیگیری استعلام از توسعه 21/2/98

پاسخ توسعه (به صورت ارجاع اتوماسیونی ) 22/2/98

تحقیقات 24/2/98

بهداشت 28/2/98

پاسخ ریاست جمهوری 1/3/98

غذا و دارو 30/2/98

آموزشی 5/3/98

152

طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد

 

560

1352

حقوقی

مکاتبه ریاست جمهوری 4/2/98

استعلام از همه معاونتها 7/2/98

بهداشت 14/2/98

بهداشت 16/2/98

پرستاری 14/2/98

بیمه سلامت 14/2/98

توسعه 17/2/98

پاسخ ریاست جمهوری 5/3/98

بهداشت 1/4/98

153

طرح تفسیر قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

561

1353

آموزش

استعلام از همه معاونتها 25/1/98

پاسخ توسعه 9/2/98

پیگیری استعلام از معاونتها

15/2/98

پاسخ تحقیقات 18/2/98

درمان 17/2/98

غذا و دارو  18/2/98

مکاتبه ریاست جمهوری 18/2/98

انتقال خون 21/2/98

پاسخ ریاست جمهوری با امضاء وزیر 21/2/98

154

طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا

563

1370

اقتصاد

استعلام از غذا و دارو 31/1/98

مکاتبه ریاست جمهوری 1/3/98

پیگیری استعلام از غذا و دارو 1/3/98

استعلام از بیمه سلامت و سازمان ملی حقوق سلامت 1/3/98

پاسخ سازمان ملی حقوق سلامت 5/3/98

پیگیری دوم استعلام از غذا و دارو 28/3/98

پیگیری دوم استعلام از بیمه سلامت 28/3/98

پاسخ بیمه سلامت 4/4/98

پیگیری سوم از غذا و دارو (پیش نویس)

پاسخ درمان 22/4/98

پاسخ بهداشت 22/4/98

پاسخ غذا و دارو 26/4/98

پاسخ ریاست جمهوری 5/5/98

155

لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

584

1438

قضایی و حقوقی

استعلام از درمان ، بهداشت ، تحقیقات 27/1/98

پاسخ بهداشت 11/2/98

پیگیری از درمان ، تحقیقات 12/3/98

پاسخ تحقیقات و فناوری 26/3/98

156

طرح استفساریه بند «ج» ماده (112) قانون برنامه ششم

569

1395

اجتماعی

استعلام از توسعه 28/2/98

پاسخ توسعه 7/3/98

157

طرح تعطیلی روز پنجشنبه کلیه مراکز اداری و آموزشی و قضایی در کلیه استانها و شهرستانها همانند تهران

571

1400

اجتماعی

استعلام از توسعه و آموزشی و هیات امنا 28/2/98

پاسخ آموزشی 31/2/98

مکاتبه ریاست جمهوری 12/3/98

پیگیری استعلام از توسعه و هیات امنا (پیش نویس 18/3)

 

پاسخ توسعه 20/3/98

پاسخ ریاست جمهوری25/3/98

 

158

لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور

 

573

1405

برنامه و بودجه

استعلام از توسعه 18/12/97

پیگیری استعلام از توسعه 15/2/98

پاسخ توسعه 22/2/98

159

طرح تبدیل وضعیت شاغلین دستگاههای دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال 1380 تا 1396

578

1422

اجتماعی

استعلام از توسعه 29/3/98

مکاتبه ریاست جمهوری 6/4/98

پیگیری استعلام از توسعه (پیش نویس 23/4) 1/5/98

 

160

لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار

580

1424

اقتصادی

استعلام از توسعه و غذا و دارو 7/3/98

پاسخ غذا و دارو 3/4/98

161

طرح اجرای اصل پانزدهم (15) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تدریس زبان های محلی و قومی در مدارس و دانشگاههای کشور)

 

 

589

 

1448

آموزش

استعلام از آموزشی و دانشجویی

11/4/98

پیگیری استعلام از دانشجویی 2/5/98

پاسخ آموزشی 22/4/98

 

162

طرح الحاق یک تبصره به ماده (206) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

 

 

591

 

1450

تدوین آیین نامه

استعلام از همه معاونتها 11/4/98

مکاتبه ریاست جمهوری 11/4/98

پاسخ توسعه از طریق ارجاع 24/4/98

پاسخ ریاست جمهوری 19/4/98

پاسخ غذا و دارو 29/4/98

163

لایحه شفافیت

619

1496

فرهنگی ، اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، قضایی و حقوقی ، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی

استعلام از همه معاونتها 11/4/98

پاسخ غذا و دارو 18/4/98

پاسخ آموزشی 22/4/98

پاسخ توسعه 24/2/98

پاسخ تحقیقات  30/4/98

پاسخ آموزشی 16/5/98

164

لایحه " پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر مورخ 27 آبان 1389 نوامبر2010 "

 

 

 

استعلام از درمان (پیش نویس 23/4) 1/5/98

165

طرح اصلاح موادی از قانون مدنی

 

 

596

1464

قضایی و حقوقی

استعلام از درمان ، بهداشت ، معاونان وزیر در امور بهداشت و زنان ، رئیس مرکز تحقیقات حقوق سلامت و دفتر حقوقی 6/5/98

پاسخ بهداشت 15/5/98

167

طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور

 

597

1465

امنیت ملی

استعلام از کمیته پدافند غیرعامل 5/5/98

مکاتبه ریاست جمهوری 14/5/98

پیگیری استعلام از کمیته پدافند غیرعامل 15/5

168

طرح اصلاح ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 10/10/1379

 

602

1470

کشاورزی

استعلام از بهداشت 6/5/98

پاسخ بهداشت 14/5/98

169

الزام دولت به اقدام قانونی علیه شرکت هایی که به تحریم های ضد ایرانی ایالات متحده آمریکا پیوسته اند

 

607

1475

 

استعلام از درمان ، غذا و دارو و هیات امنای صرفه جویی ارزی 6/5/98

170

اصلاح تبصره (2) ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

620

1497

 

استعلام از آموزشی 8/5/98

پاسخ آموزشی 16/5/98

171

طرح مقابله با تحریم های آمریکا از طریق جایگزینی کالا و خدمات

614

1482

 

استعلام از غذا و دارو و هیات امنای صرفه جویی ارزی 6/5/98