الف) تشکیل مستمر جلسات هفتگی کارگروه بمنظور بررسی و اظهار نظر حقوقی  و فنی در خصوص متون پیش نویس کلیه مقررات درون سازمانی و برون سازمانی وزارت اعم از آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل و ... در کنار برگزاری جلسات تخصصی با معاونت های مربوطه و یا نمایندگان سایر دستگاه های اجرایی کشور حسب مورد

ب) تولیت و راهبری فرایند تنظیم و تدوین متن پیش نویس تکالیف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مندرج در قوانین (اعم از قوانین برنامه های پنجساله توسعه، بودجه سنواتی و سایر قوانین) در قالب آیین نامه های اجرایی و آیین نامه های مستقل و یا لوایح دولت جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی

ج) تهیه پاسخ پیگیری های صورت گرفته از سوی نهادهای نظارتی همچون مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور در خصوص روند انجام تکالیف محوله مبنی بر تدوین و ابلاغ آیین نامه های اجرایی قوانین

د) پایش، شناسایی و احصاء  تکالیف وزارت در قوانین و مقرات جاری کشور و انجام اقدامات لازم