دستورجلسه کمیسیون بهداشت و درمان :

رديف

كميسيون

موضوع

روز

تاريخ

ساعت

1

بهداشت و درمان

استماع اخبار

یکشنبه

3/6/98

14 تا 14:05

2

بهداشت و درمان

بررسی وضعیت دانشجویان علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج

از کشور

یکشنبه

3/6/98

14:05 تا 15

3

بهداشت و درمان

   

بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظیفه عمومی ( فرعیچاپ 1248)

یکشنبه

3/6/98

15 تا 15:15

4

بهداشت و درمان

 

استماع گزارش مسئولین درمانگاههاي زنجیرهاي صلواتی 313 گانه

حضرت مهدي (عج) در خصوص ارائه خدمات بهینه بهداشتی و درمانی به زائرین اربعین حسینی

یکشنبه

3/6/98

15:15 تا 15:45

5

بهداشت و درمان

 

انتخاب نه نفر از اعضاء محترم جهت عضویت در کمیسیون مشترك

رسیدگی به طرح تفسیر قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و

آموزش پزشکی

یکشنبه

3/6/98

15:45 تا 15:50

6

بهداشت و درمان

 

انتخاب عضو ناظر در شوراي عالی سلامت و امنیت غذائی براي طرح

در صحن علنی مجلس شوراي اسلامی

یکشنبه

3/6/98

15:50 تا 16

7

بهداشت و درمان

 

عزیمت اعضاء محترم کمیسیون به استان همدان جهت بررسی وضعیت

سلامت در استان و بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی شهرهاي همدان و اسد آباد

سه شنبه

5/6/98

الی 8/6/98

12 تا ...