اهداف معاونت حقوقي و امور مجلس


1)      ارتباط موثر و پويا با مجلس شوراي اسلامي به عنوان عالي ترين مرجع قانون گذاري

2)      تلاش به منظور تقويت جايگاه نظام سلامت كشور در برنامه هاي توسعه، بودجه هاي سنواتي و ...

3)      اطلاع رساني موثر و كارآمد به منظور آشنايي نمايندگان مجلس با ماموريت ، وظايف ، فرصتها و تهديدهاي فراروي وزارت متبوع

4)      انجام مطالعات تطبيقي قوانين و مقررات مرتبط با حوزه سلامت

5)      مشاركت فعال در تدوين سياستها، تصويب نامه ها و آيين نامه ها و آيين نامه ي مرتبط با نظام سلامت

6)      دفاع موثر از منافع و مصالح وزارتخانه در كليه محاكم قضايي و مراجع اختصاصي

7)      صيانت از حقوق شهروندي و حريم خصوصي آحاد جامعه

8)      اهتمام ويژه در جهت حاكميت قوانين و مقررات در كليه فعاليتها، خدمات و عرصه هاي نظام درماني كشور

9)      افزايش آگاهي هاي عمومي به منظور تبيين و آشنايي آحاد جامعه با حقوق شهروندي

10)    ارتقاء دانش و مهارت هاي حقوقي كارشناسان

 

راهبردهای معاونت حقوقي و امور مجلس

·پاسخگويي مستدل ، به هنگام و متقن به مكاتبات نمايندگان محترم مجلس

·كاهش مدت زمان پاسخگويي به سوالات ، تذكرات و مكاتبات نمايندگان مجلس

·دعوت ازنمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در مراسم و برنامه هاي رسمي وزارتخانه و دانشگاهها

·دعوت از كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي جهت بازديد از دانشگاهها، بيمارستانها و نظاير آن

·برگزاري جلسات هم انديشي مشترك اعضاي كميسيون بهداشت و درمان و مديران عالي حوزه سلامت بصورت ادواري

·بررسي كليه طرحها و لوايح مرتبط با حوزه سلامت و اخذ نظرات كارشناسي واحدهاي تخصصي

·انعكاس نظرات كارشناسي حوزه هاي تخصصي در تدوين و تصويب طرحها و لوايح مرتبط به كميسيون هاي ذيربط مجلس و دولت

·تسهيل و پيگيري تصويب لوايح مرتبط با وزارتخانه در مجلس شوراي اسلامي

·حضور فعال و موثر در كميسيونهاي مختلف مجلس به منظور تبيين برنامه ها و ارائه گزارش عملكرد

·حضور روساي واحدهاي دانشگاهي در مجامع نمايندگان استانها و ارائه برنامه ها و گزارش عملكرد

·برگزاري نمايشگاه دستاوردها و خدمات حوزه بهداشت و درمان در مجلس شوراي اسلامي

·انجام پ‍‍‍‍‍ژوهشهاي بنيادي و كاربردي در حوزه تدوين قوانين و مقررات

·حضور فعال و موثر در كميسيونهاي تخصصي دولت

·ايجاد بانك اطلاعات دعاوي حقوقي و كيفري سراسر كشور و آراء صادره

·توليد و تحليل اطلاعات و آمار دعاوي مطروحه در كشور به منظور پيشگيري از طرح دعاوي عليه وزارت متبوع

·عدم تمركز در فعاليتهاي حقوقي و اعمال نظارت هاي دوره اي بر عملكرد دفاتر حقوقي و دانشگاههاي سراسر كشور

·ابجاد شعب تخصصي در محاكم دادگستري به منظور تسهيل در رسيدگي دعاوي مرتبط با حوزه سلامت

·چاپ و انتشار بروشورهاي حقوقي متناسب با جامعه هدف

·انطباق پيش نويس كليه بخشنامه ها و شيوه نامه هاي صادره كه داراي بار حقوقي مي باشد با قوانين و مقررات ملاك عمل

·ترويج فرهنگ حقوق و قانونمداري در كليه سطوح وزارتخانه

·تشكيل شوراي حقوقي و كميسيون استعلامات با هدف رفع ابهامات احتمالي و وحدت نظر در برداشت از قوانين و مقررات

·چاپ و انتشار بروشورهاي حقوقي متناسب با جامعه هدف

·برگزاري همايش هاي علمي كاربردي ويژه كارشناسان حقوقي سراسر كشور

·برگزاري دوره هاي آموزشي در چارچوب برنامه آموزشي مصوب وزارت متبوع