اهم وظايف اداره مشاوره و قراردادها

1.      اظهارنظر مشورتي وارائه راه حلهاي حقوقي به واحدهاي تابعه ستاد وزارتخانه، دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي

2.      اظهارنظر و پاسخگويي نسبت به استعلامات حقوقي واحدهاي ذيربط

3.      اظهار نظر حقوقي نسبت به طرحها و لوايح ارسالي از هيات دولت

4.      تهيه وتنظيم و بررسي پيش نويس مصوبات، آيين نامه ها ، دستورالعملها وبخشنامه هاي داخلي

5.      پاسخگويي به ايرادات واصله از سوي هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و ارائه استدلالات قانوني

6.      اظهارنظروشركت در جلسات تدوين و تنقيح قوانين و مقررات

7.      تهيه و تنظيم پيشنهادات طرحها و لوايحي كه از سوي مقام محترم وزارت يا معاونتهاي مربوطه پيشنهاد و ارجاع ميگردد.

8.      پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات مربوطه و تهيه وتنظيم پيش نويس اصلاح جهت طرح در هيات محترم دولت

9.      دريافت كليه قراردادها در سطح كليه معاونتها وادارات به منظور رويت، بررسي و پاراف تأييدي مطابق دستور مقام محترم وزارت

10.  شركت در جلسات برگزاري مزايده و مناقصات مربوط به حوزه وزارت متبوع