اهم وظايف اداره دعاوي

1.      اقامه دعوي در مراجع قضايي اعم از حقوقي و كيفري ودادگاه هاي انقلاب و پيگيري آن در كليه مراحل رسيدگي با استفاده از همكاري وكلاء دادگستري ونمايندگان قضايي وزارت متبوع

2.      دفاع از دعاوي مطروحه عليه وزارتخانه و عنداللزوم دانشگاه ها و موسسات وابسته با استفاده از همكاري وكلاء و نمايندگان قضايي وزارتخانه

3.      پيگيري پرونده هاي مربوط به وزارت متبوع و عنداللزوم دانشگاه ها و موسسات وابسته در ديوان محاسبات عمومي، سازمان بازرسي كل كشور و ساير مراجع و دستگاه هاي اداري و قضايي از جمله دادسراها، ادارات كار و امور اجتماعي، كميسيون ماده100 شهرداري، مراجع انتظامي، ثبت و...

4.      دفاع از مواضع وزارت بهداشت در پرونده هاي مطروحه در شعب ديوان عدالت اداري

5.      تنظيم لوايح دفاعيه و ثبت آن ها در شعب بدوي و تجديدنظر كليه مراجع قضايي

6.      دفاع از مواضع وزارت بهداشت در پرونده هاي مرتبط با كار و كارگري در شعب سازش، هياتهاي تشخيص و حل اختلاف ادارات كاروامور اجتماعي

7.      ثبت و پيگيري دادخواستها و لوايح مربوط به مراحل بدوي و تجديد نظر پرونده هاي هموفيلي در مراجع قضايي مربوطه و نیز پيگيري امور مالي مربوط به هزينه هاي دادرسي و محكوم به پرونده هاي مربوطه

8.      تنظيم شكواييه و مكاتبات اداري مربوط به موسسات آموزشي غير مجاز و پيگيري از طريق مراجع اداري و قضايي

9.      انجام مكاتبات مربوط به اجرائيات و بازداشت نامه هاي صادره از شعبات مختلف تامين اجتماعي و پيگيري آنها