اهم وظايف اداره تعهدات

1.      اخذ تعهد و ساير تضمينات قانوني، تبديل وثيقه و تقسيط بدهي دانشجويان متعهد و بيماران واصلاح روند آن در دانشگاه­هاي علوم پزشكي

2.      ابطال تضمين هاي اخذ شده و فك رهن از املاك مورد وثيقه

3.      وصول مطالبات دولت از طريق صدور اجرائيه و يا به صورت نقدي

4.      صدور اجرائيه و پيگيري عمليات اجرايي اسنادي كه متعهدين آنها از انجام تعهد خودداري
نموده اند.

5.      اعلام نظر راجع به اسناد تعهد، ميزان تعهدات دانش آموختگان، نحوه انجام تعهدات و...

6.       مراجعه به ادارات ثبت بررسي و امضاي اسناد فك رهني در دفاتر اسناد رسمي

7.      تعويض وثايق اخذ شده و يا تبديل تعهدات واصلاح روند آن