اهم وظايف اداره املاك و مستندسازی

1.      شناسايي املاك و ايجاد بانك اطلاعاتي اموال غيرمنقول ستاد و دانشگاه ها وموسسات وابسته جهت ايجاد بانك اطلاعات املاك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني

2.      مستندسازي و اخذ اسناد مالكيت اراضي و مستغلات تحت مالكيت، بهره برداري و تصرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

3.      پيگيري مكاتبات كميسيون مستندسازي رياست جمهوري به منظور تهيه و رفع نقص از اسناد ملكي ستاد وزارتخانه، دانشگاه ها و موسسات وابسته