کارگروه بررسی و تنظیم مقررات به استناد مصوبه شورای معاونین وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در راستای تحقق اهدافی همچون ایجاد ارزش افزوده، تمرکز و افزایش کارایی و شفافیت روند تصویب مقررات حوزه نظام سلامت با استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در سال 1396 با عضویت مدیران ارشد معاونت ها و سازمان های تابعه ( حداقل در سطح مدیرکل) در معاونت حقوقی و امور مجلس تشکیل گردید. در این راستا بموجب مصوبه مزبور مقرر گردید تا کلیه معاونت ها و سازمان های تابعه تکالیفی را که اجرای آن ها مستلزم تدوين آئين­نامه‌، اساس­نامه، دستورالعمل،  بخش­نامه و یا سایر عناوین مشابه مي‌باشد، تنها پس از طرح،  بررسی و تایید در کارگروه بررسی و تنظیم مقررات نهایی نمایند و متن پیش نویس نهایی مقررات مزبور صرفاً از سوی معاونت حقوقی و امور مجلس برای مقام عالی وزارت ارسال گردد. شایان ذکر است کارگروه مزبور علاوه بر برگزاری جلسات متعدد تخصصی، تا پاییز 1398 بیش از 60 جلسه هفتگی کارگروه را برگزار نموده است.