معاون: دکتر کریم همتی

مدارج تحصیلی: فلوشیپ اینترونشنال درد

وضعیت استخدامی: عضو هیات علمی رسمی، قطعی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مرتبه علمی: دانشیار

سوابق مدیریتی: