مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت

مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت به استناد رای صادره در دویست و سی و هفتمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی مورخ 29/4/1393 وابسته به معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاسیس شد و اساسنامه آن در دویست شصت و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 19/9/1396 به تصویب رسید.

ماده 2 اساسنامه، اختیارات، وظایف و مسئولیت‌هایی از جمله انجام پژوهش در حقوق سلامت با تاکید بر پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی، مطالعه و پایش محیط حقوقی نظام سلامت کشور و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، کمک به نظام سلامت کشور از طریق بررسی‌های میدانی و مطالعات تطبیقی، آموزش حقوقی فعالان بخش سلامت از طریق آموزش‌های ضمن خدمت، دوره‌های بازآموزی و نظیر آن، تاسیس مجلات علمی-تخصصی، علمی-پژوهشی و عملی-ترویجی و برگزاری همایش‌ها و هم‌اندیشی‌های علمی در حوزه حقوق سلامت را برعهده این مرکز قرار داد.

طرح تنقیح قوانین حوزه سلامت، از مهمترین طرح های پژوهشی انجام گرفته در مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت است که مراحل قانونی بررسی، تائید و انتشار را با همکاری مراجع قانونی مربوط طی می‌نماید.